39760. lajstromszámú szabadalom • Kettős működésű légsűrítő

Megjelent lDüt. évi szeptember hó ííO-án. MAGY. ^fr^ KIR. SZABADALMI H 1VATAL. SZABADALMI LEIRAS 39760. szám. XXI/c. OSZTÁLY­Kettős működésű légsűrítő. ELEKTRICITÁTS-ACTIENGESELLSCHAFT VOBMALS KOLBEN & C° CÉG PBAG-VYSOCANBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 október hó 30-ika Jelen találmány tárgya három nyomás­fokozatban dolgozó légsűrítő, melynek ket­tős működésű dugattyúi két szimmetriku­san elrendezett, a középen görbített, kö­zös tengellyel bíró elektromotor útján haj­tatnak. A hengerek az elektromotorok bur­kolatain helyeztetnek el és mindkét végü­kön visszacsapó szeleppel ellátott vezeté­kek útján köttetnek össze. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakját tüntettük föl, és pedig 1. ábrán elölnézetben, részben metszet­ben; 2. ábrán pedig a találmány tárgyának egy részletét mutatjuk be. A légsűrítő az alacsony nyomású (a) hengerből, a középnyomású (b) hengerből és a magasnyomású (c) hengerből áll, me­lyekben a (d e f) dugattyúk működnek. Az alacsony nyomású henger födelében van elhelyezve a (g) szívószelep, míg ezen hen­ger fenekében több (h) szívószelep nyer elhelyezést, melyeknek (i) ülőkéi kicserél­hetők. A hengerek egymás között a 2. áb­rán föltüntetett módon a (j) átömlési csa­torna útján állnak kapcsolatban, mely szo­rosan az egyik henger mellett a (k) sze­lepüléssel, a másik henger mellett az (1) szelepüléssel bír. A szelepek ezen elrende­zése folytán a hengerek között elrendezett (j) átömlési vezeték káros hatása meg­szüntettetik. A magasnyomású henger a hűtőfolyadék­kal körülvett (m) kígyócsővel áll kapcso­latban, minek folytán az alacsony nyomású (a) hengerbe szívott és a (b) és (c) hen­gerekben komprimált levegő az (m) kígyó­csőben lehűttetik. Az (m) kígyócső az (n) szelepben végződik, melyen át a kompri­mált levegő a külső vezetékbe jut. A hengereket, az átömlési vezetékeket és a kígyócsövet körülvevő (o) hűtőkö­penybe a hűtőfolyadékot a rajzon föl nem tüntetett, egyszeresen működő szivattyú szállítja, míg a belső részek hűtését egy kettős működésű kis szivattyú eszközli, mely az ezen célra szükséges vizet min­den löketváltozás után a megfelelő szívó térbe nyomja. A (d e f) dugattyúk rúdjai a (q) hajtórúdról hajtott közös (p) ke­resztfejre erősíttetnek. A hajtórudat két szimmetrikusan elren­dezett- (s) és (t) elektromotor középen gör­bített közös (r) forgattyú tengelye moz­gatja. A légsűrítő közvetlenül a motorok

Next

/
Thumbnails
Contents