39717. lajstromszámú szabadalom • Tűz és robbanás ellen biztosító folyadékkimérő berendezés

Megjelent 1907. évi szeptember hó 26-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 39717. szám. XVI/b. OSZTÁLY. Tűz és robbanás ellen biztosító folyadékkimérő berendezés. GYÖRGY JÁNOS ÉPÜLET ÉS DÍSZMÚBÁDOGOS MAKÓN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 április hó 19-ike. Találmányom tárgya egy tűz- és robba­nás ellen biztosító tartályberendezés folya­dékok, első sorban petróleum kimérésére, mely a csatolt rajz 1. ábráján elölnézetben, 2. ábráján az 1. ábra síkjára merőleges sík szerint vett függélyes metszetben és 3. ábráján a 2. ábra x—x vonala szerint vett vízszintes metszetben látható. A berendezés lényegében véve egy tet­szőleges, legelőnyösebben elipsziskereszt­metszetű (a) tartályból és a tartály alatt, legelőnyösebben a tartály palástfölaletének megnyújtásában elhelyezett több, a rajz szerint három különböző nagyságú (b) mérő­edényből áll. Eme mérőedények szerkezete teljesen azonos és mindegyik egy-egy (c) cső útján közlekedik az (a) tartállyal és egy-egy (d) cső útján a közös (e) kifolyató csővel. A (c) csőbe egy (f) csap, a (d) csőbe pedig egy (g) csap van bekapcsolva, eme csapok forgóit az ezekre ékelt forgattyúk­hoz csuklósan csatlakozó (h, i) könyökeme­lők kötik össze. A csapforgók furata olyan, hogy mikor az egyik csap a (c) csövet nyitja, a másik csap a (d) csövet zárja és viszont, a csapok mozgatását a (h, i) könyök­emelő csuklójához csatlakozó és a mérő­edényeket körülvevő paláston megerősített (j) tartóra szerelt (k) vezetékben vezetett (1) rúd végzi, mely külső végén (m) gomb­bal van fölszerelve és melyet egy (n) spi­rálrúgó vesz körül és tart a 2. ábrán lát­ható helyzetében, melyben a mérőedény a folyadéktartálytól el van zárva és a kifo­lyató csővel kapcsolva van. Ha már most az egyik (m) gombot benyomjuk, a meg­felelő mérőedény csapjait a gombbal kap­csolt könyökemelő úgy forgatja el, hogy a kifolyató csőhöz csatlakozó csap elzáródjék, a tartályhoz csatlakozó csap pedig kinyíljék, tehát a folyadék a mérőedényt megtöltse. A mérőedény teljes megtöltését az a kö­rülmény biztosítja, hogy a mérőedényhez egy (o) levegőt elvezető csővel van fölsze­relve, mely az (a) tartályba a legmagasabb folyadékszint fölé nyúlik. Mikor a mérő­edény teljesen megtelt, az (m) gombot el­eresztjük, ekkor az (n) rúgó a csapokat újból elforgatja úgy, hogy a mérőedény a folyadéktartályból elzáródik és a kifolyató csővel kapcsolódik, minek következtében a mérőedényből a lemért folyadék a kifolyató cső alá tartott edénybe folyhatik. Minthogy a vevőnek érdeke, hogy a mérőedény tel­jesen megteljék, a gombot okvetlenül elég

Next

/
Thumbnails
Contents