39690. lajstromszámú szabadalom • Szobafegyver-töltény

Megjelent 1Í107. évi szeptember lió 23-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI 1@|||| HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 89690. szám. XlX/e. OSZTÁLY. Szobafegyver töltény. G. ROTH GYÁRI CÉG WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 17-ike. Ujabb időben oly szobafegyver-töltények készítésére törekednek, melyekhez a már kilőtt vadászati vagy hadi lőszer töltény­hüvelyei újból ós ismételten használhatók legyenek. A kilőtt hüvelyeket e célból megtisztít­juk, új gyutaccsal ós egy megfelelően rö­vid és könnyű lövedékkel látjuk el, tölté­sül pedig csak körülbelül 0-4 gr. lőport hasz­nálunk. Miután azonban a lőpor az említett töl­tés kb. tízszeresét befogadhatja, természetes, hogy ezen csekély töltés különböző módon szóródik szét és helyezkedik el a nagy lő­portérben, minek következtében a töltés egyenetlenül ég el, ami a szobafegyver­lövedékeknek nagyobb szóródását idézi elő a céltáblán. Jelen találmány tárgya e hátrányoktól ment. A mellékelt rajzon ábrázolt kilőtt (P) töl­tényhüvelt e célból — tekintet nélkül a bő és kónikus lövedéktérűr alakjára a csőben — egy csőalakú húzott (H) hüvellyel hosszabbítjuk meg. E hengeres (H) hüvely előállítására leginkább acélbádogot haszná­lunk, hogy az a gáznyomás következtében ne tágulhasson a csőben ^(kónikus lövedék­tér). E meghosszabbításnak a (P) töltény­hüvelyben való eltolódását az utóbbi szélé­nek behajlítása által akadályozzuk meg. Ezen (H) hosszabbítás a könnyű és rövid lövedék fölvételére és arra szolgál, hogy a szobafegyver töltényének a vadászati vagy hadilőszer szabványos hosszát adja meg, de főképen arra, hogy az (L) töltést kon­centráltan tartsa a lövedékfenék közelében, míg ellenben a (P) töltényhüvely nagy lő­portere teljesen üres marad. A hüvely fenekén lévő (0) nyílás lehe­tővé teszi a gyujtólángnak a (Z) gyutacstól az (L) töltéshez való jutását és hogy a ki­lőtt (Z) gyutacsot a beszorított (H) hosszab­bítás leszerelése nélkül kellő erősségű szög­gel fölülről ki lehessen ütni és egy új gyu­taccsal helyettesíteni. Máskülönben meg­felelne egy sokkal kisebb (0) nyílás, vagy ehelyett a (H) hüvelyen alkalmazott szita­szerüen lyukgatott fenék. Hogy az (L) töltés ne szóródhassék az (0) nyíláson keresztül a (P) töltényhüvely üres terébe, megfelelő alakú sajtolt lőpor­darabot alkalmazunk, mely méreteinél fogva nem esik az (0) nyíláson keresztül. Szem­csés lőpor is használható azonban, ha a töl­tés és a (H) csészécsek átlyukgatott feneke

Next

/
Thumbnails
Contents