39686. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sugárfújtatók működtetésére

Megjelent 1907. évi szeptember hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 39686. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Eljárás sugárfujtatók működtetésére. GEBRÚDER KÖRTING AKTIENGESELLSCHAFT CÉG HANNOVER/*1 LINDENBEN. Bejelentésének napja 1907 február hó 19-ike. Elsőbbsége 1906 április 27-ével kezdődik. Sugárfujtatók működtetésére ez ideig fő­képen nyomóvizet vagy gőzsugárt alkalmaz­tak. Vízsugárfujtatok alkalmazásával magas­fokú vákuumot lehet ugyan előállítani, de már beszívott gáz nyomásának fokozására a nyomóvíz kevésbé alkalmas. Erre a célra a gőzsugárfujtatók sokkal inkább megfe­lelnek. A gyakorlatban igen sokszor előfordul, hogy a víznyomással elérhető áramlási se­besség még nem elég nagy arra, hogy a kivánt nyomást létrehozza, másrészt azon­ban ez a nyomás oly kis mértékű, hogy alacsony feszültségű gőz alkalmazása mel­lett nagy meleg fölhasználását tenné szük­ségessé, amely körülmény ezen esetben azért hátrányos, mert, mint az a folyadé­kok szállítására szolgáló gőzsugárszivattyúk­nál sokszor előfordul, a fölhasznált meleget a szállított folyadék melegítésére nem tud­juk előnyösen fölhasználni. Ilyen esetekkel szemben a találmánybeli eljárás azt az előnyt nyújtja, hogy annak segélyével aránylag nagy sebességeket, ill. nyomásokat tudunk létesíteni, és pedig oly módon, hogy emellett sokkal kevesebb me­leget használunk föl, mint amennyi gőzfej­lesztésre szükséges volna. A találmánybeli eljárás lényege abban áll, hogy a sugárfujtató működtetésére olyan folyadékot alkalmazunk, amelyet megfele­lően nagyobb nyomásnál melegítünk föl annál a hőmérsékletnél magasabb hőmér­sékletre, amelynél ez a folyadék légköri nyomás mellett forrásba hozható. Ha most már egy ily módon fölmelegített folyadék alacsonyabb nyomású térbe lép át, a rög­tönös nyomáscsökkenés folytán hatásos gőz­képződés áll elő, oly módon, hogy egy olyan sugár képződik, amelyet egyrészt gőz, más­részt ködszerű finomsággal elosztott folya­dék alkot. Az ilymódon előállított sugárral minden nehézség nélkül aránylag nagy se­bességet érhetünk el, amely sebesség nagy­sága a folyadék hőfokától függ, amiből lát­ható, hogy ezen sugár megfelelően magas nyomás előállítására célszerűen alkalmaz­ható sugárfujtatóknál. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás sugárfujtatók működtetésére, jelle­mezve azáltal, hogy fujtatóhatást elő­idéző sugár képzésére oly folyadék szol­gál, amely a légköri nyomásnak meg­felelő forrási hőmérséken fölüli hőmér­sékletre van fölhevítve magasabb nyomás alkalmazásával. MLBM RÍSZVÍMT-XKIAIAO NYOMDÁJA BUTAPKSTKN

Next

/
Thumbnails
Contents