39679. lajstromszámú szabadalom • Csuklóelrendezés varrógépeknek az asztalhoz való erősítésére

Megjelent 190t. évi szeptember hó £3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39679. szám. I/g. OSZTÁLY. Csuklóelrendezés varrógépeknek az asztalhoz való erősítésére. DEUTSCH LIPÓT KERESKEDŐ ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 13-ika. A varrógépek az asztalhoz tudvalevőleg csuklókkal vannak erősítve úgy, L hogy a hajtószíj levétele után a varrógép az asztal­lapon fölbillenthető. Ezen csuklók eddigelé úgy voltak elren­dezve, hogy számukra a varrógépasztalon egy kis kivágást kellett kiképezni, melyben a csuklópánt csapos része helyet foglalt. Ezen kivágás, eltekintve attól, hogy némi munkával járt, még azon hátránnyal is bírt, hogy e helyen a csukló az asztallap furnir­ját igen gyakran fölszakította. Jelen találmány tárgya a csuklópántok oly elrendezése, melynél az asztalt egyálta­lán nem kell a csuklópántok helyén kivágni úgy, hogy a furnir sértetlen marad, a föl­szerelés sokkal kevesebb munkát ad és azon­kívül csinosabb is. A csatolt rajzon az 1. ábra az új csuklóelrendezés kereszt­metszete és a 2. ábra fölülnézete. Az (a) asztallapon a (b) csuklópánt (c) lapja az asztallap kivágásának belső lefer­dített szélére van erősítve, míg a csukló­pánt másik (d) lapja a varrógép (e) öntött vas alaplemezén egy megfelelő (f) bemélye­désében fekszik. Az (e) alaplemez az (f) bemélyedés hosszában egyúttal egy (g) ki­vágással bír, melyben a csuklópánt csapos része helyet foglal úgy, hogy az asztallap­ból nem kell a csuklópánt számára külön kivágást készíteni. Minthogy továbbá az (e) alaplemez öntött vasból készül, abba az (f) mélyedés és (g) kivágás mindjárt beöntetik úgy, hogy ezen csuklóelrendezésnél külön munka nem igé­nyeltetik a csuklópántok számára való mé­lyedések előállítására. SZABADALMI IGÉNY. Csuklóelrendezés a varrógépeknek az asztal­hoz való erősítésére, jellemezve azáltal, hogy a csuklópántok számára való be­mélyedések és kivágások a ^ varrógép öntött vas alaplemezén vannak kiképezve úgy, hogy az asztallapon a csuklópán­tok számára külön kivágások elkerül­te tnek. (1 rajzlap melléklettel.) PA4.LAP RteZvéNI TÁJWA8Á0 NYOMDÁJA BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents