39676. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lignin és kovasavtartalmú növényekből fonásra alkalmas rostoknak előállítására

Megjelent 1907. évi szeptember lió 23-án. MAGY. ^w KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 39676. szárú. XIV/a/1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés lignin és kovasavtartalmú növényekből fonásra alkalmas rostoknak előállítására. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TYPHA SZABADALMAK MEGSZERZÉSÉRE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE CÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 13-ika. Lignin és kovasavtartalmú növényekből fo­násra alkalmas rostoknak előállítása céljá­ból eddigelé a sás, káka és más ilyen szá­las rostnövényeket nátron vagy ammonium­sókkal vagy mészsókkal főzték, amely eljárás részben igen költséges, részben pedig nem volt eléggé hatásos. A nátron és ammoniumsókkal való eljá­rásnál olcsóbb, a mészsókkal való eljárás­nál pedig hatásosabb jelen találmány sze­rinti eljárás, amelynek lényege abban áll, hogy a fölsorolt sókat egészen vagy túl­nyomó részben magnéziumsókkal helyette­sítjük és a földolgozás alá kerülő nyers­anyagot úgymint sást, kákát és más ilyen szálas rostnövényeket meggerebenezett vagy nyers állapotban, saválló béléssel ellátott edényekben kellő töménységű magnéziaolda­tokkal, főként pedig magnézium biszulfittal, amelynek szabad savát egy kevés ammoniák­szódával neutralizálhatjuk, szükség szerint változtatható nyomás és hőmérséklet mel­lett addig főzzük, amíg további földolgo­zásra használható rostokat nem nyerünk. A még lazán összefüggő igy nyert rostköte­geket ezután mossuk, bontjuk és szárítjuk. A mosást, mellyel együtt a rost kötegek hatásos bontását is egyesítjük, a következő és a jelen találmány tárgyát képező beren­dezés segélyével végezzük, amelyet a mel­lékelt rajz tüntet föl és pedig az 1. ábra a berendezés oldalnézete; a 2. és 3. ábrák egyes részletek. Két egymással parallel (1) tengely körül elforgatható (2) dob köré alkalmazott (3) végtelen szalagra, mely az 1. ábrabeli nyíl irá­nyában végez mozgást,tetszőleges számú szita­fenekű (4) szekrényt helyezünk el, amelyekbe a főzés után kimosandó rostanyagot rakjuk. Az egyes szekrények fölött (5, 5) fecsken­dező csöveket rendezünk el, amelyek alsó hosszirányú (6) hasítékán át az anyagra hossza irányában erős, éles vízsugarat bo­csátunk, mely hatásos mosást és egyúttal bontást is végez. Az ily módon kezelt anyagot végtelen szalagokból álló szállítóberendezés segélyé­vel ismert módon sajtoló hengerek közé visszük, mely az anyagból a nedvességet sajtolja ki és a rostokat lágyakká és hajlé­konnyá teszi úgy, hogy további földolgozásra alkalmassá válnak. A fonalak teljes szárítá­sát ezután ismert módon szárítókamrákban végezzük.

Next

/
Thumbnails
Contents