39667. lajstromszámú szabadalom • Hajófék

Megjelent 1 ÍM)7. évi szeptember hó 23-án. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI FFLJF R HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 39667. szám. XV/a. OSZTÁLY. i MIIIIW IIIIIWI W WI in wia iiiMi niiiiii ní ii w winiiii PWIHII I WIIIIIIWIIIIWIIIHI . iI I ma mii nI MIWI .'I •IM IW HIII III U HIIIIMI imii'IN • ni * iiiiiiini n iimi M II mi Hajófék. METZKER KÁROLY JEGYZŐ VISEGRÁDON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 29-ike. Hajóknak, különösen csavargőzösöknek gyors megállítása lehetetlen, mert a hajó­test és a víz közötti súrlódás nem elegendő ahhoz, hogy az a hajónak eleven erejét a hajtó gép megállítása után gyorsan fel­eméssze. A jelen találmány tárgya már most oly hajófék, mely a hajtógép megállítása után ettől függetlenül működésbe hozva igen je­lentékeny ellenállást támaszt a hajó tova­haladása ellenében és így a hajót majdnem nyomban megállítja. Ezen hajófék egy vagy több pár fékező szárnyból áll, melyek mű­ködésen kívüli helyzetüknél a hajótesthez simulnak, fékezés céljából pedig ezen hely­zetükből a hajótesthez harántirányú hely­zetbe hozhatók, a mikor is a szárnyak ol­dallapjaikkal a víz ellen hatva, kiterjedé­süknek megfelelő ellenállást támasztanak. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező hajófékkel ellátott hajó két fogana­tosítási alakjában vázlatosan van föltün­tetve. Az 1. ábra a hajónak fölülnézete működésen kívüli, vagyis zárt szárnyakkal. A 2. ábra ugyanennek fölülnézete nyitott szárnyakkal. A 3. ábra a hajó mellső végének nézete nyitott szárnyakkal. A 4. ábra egy másik foganatosítási alaknak fölülnézete. Az 1. ábrában föltüntetett foganatosítási alaknál az (1) hajóorr a (2) hajótesttől a (3) harántfal segélyével el van rekesztve és mellső (4) élében föl van hasítva úgy, hogy a hajóorrnak (5, 6) oldalfalai, melyek a fékező szárnyakat alkotják, különálló része­ket képeznek. Ezen fékező szárnyak a függélyes (7, 8) tengelyeken forgathatóan vannak ágyazva úgy, hogy azokat a 2. és 3. ábrákban föl­tüntetett, a hajótesthez harántirányú hel}'­zetbe lehet forgatni, a mikor is a fékező szárnyak oldallapjaikkal a víz ellen hatva igen erőteljes fékező hatást fejtenek ki. A fékező hatás jelentékenyen fokozható az­által, hogy a 2. ábrában látható módon a hajótest oldalain is rendezünk el (9, 10, 11, 12) fékező szárnyakat, melyek vala­mely vonó közeg segélyével akként vannak az (5, 6) fékező szárnyakkal összekötve, hogy ezekkel együtt nyitódnak és záródnak. A hajóorr belsejében előnyösen a (13) ellencsavart (1. ábra) rendezzük el, melyet a fékező szárnyak szétnyitásakor tetszőle­ges mechanikai kapcsolás segélyével a hajó­géppel hozzunk összeköttetésbe, minek kö-I vetkeztében az ellencsavar a hajót vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents