39663. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektromos áram távátvitelére

Megjelent 1U07. évi szeptember hó 23-án. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI KAS B9663. szám. vn/g. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés elektromos áram távátvitelére. KRUYSWIJK JAKAB KERESKEDŐ RYSWIJKBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 szeptember hó 7-ike. Jelen találmány tárgya eljárás egyen­áramú gép által szolgáltatott elektromos áram távátvitelére. Az áram azouban nem mint egyenáram kerül a hálózatba, hanem a horgonyból lüktető áramokat, vagyis olyan áramokat vezetünk el, melyek nullától egy pozitív maximumig növekednek és azután ismét nulláig csökkennek. Ezen áramokat, mielőtt a távvezetékbe jutnak, váltakozó áramokká alakítjuk át, melyeket aztán ma­gas feszültségre transzformálunk és így a fogyasztási helyig vezetünk. A fogyasztási helyen az áramot ismét letranszformáljuk és egyenárammá ismét visszaalakítjuk, ily módon az egyenáram előnyeit a váltakozó­áram előnyeivel egyesíthetjük, vagyis az egyszerűbb szerkezetű, kapcsolású és en­nélfogva kényelmesebben kezelhető egyen­áramú gépek alkalmazása mellett nagyfe­szültségű váltakozó áramot állíthatunk elő, tehát az aránylag olcsóbb távvezeték hasz­nálható. A mellékelt rajzokon a találmány tárgyát tevő eljárás foganatosítására szolgáló beren­dezések, illetve kapcsolások külömböző ki­viteli alakjai láthatók. Az 1. ábra az eljárás foganatosítására szolgáló berendezésnek, illetve kapcsolá­soknak legegyszerűbb foganatositási alakját mutatja. A. 2. a, b, c, d, e ábrák az első ábrában fölvett kétsarkú gép horgonyát különböző helyzetekben, illetve az elvezetett áramok grafikumait tüntetik föl. A 3a, b; 4a, b; 5a, b; 6a, b; 7., 8., 9. és 10. ábrák az eljárás foganatosításához szüksé­ges horgonykapcsolások különböző fogana­tositási alakjait mutatják. A kefék és a horgonytekercselés bizonyos számú pontjai között külső áramkörök fekszenek, melyek a horgony egy-egy részében gerjesztett áramok, melyeket a következőkben rész­áramoknak nevezünk, elvezetésére szolgál­nak. A 11a, b, c ábrák a részáramok grafikumait ábrázolják. A 12a, b; c, d, 13a, b; 14. és 15. ábrák az eljárás foganatosításához szükséges kommu­tátorok különböző foganatositási alakjait tüntetik föl. A 16., 17. és 18a, b, ábrák a horgonyteker­cselés kapcsolását a találmány szerinti kol­lektorral ábrázolják. 19. ábra a kommutátornak egy további foganatositási alakját ábrázolja. A 20. ábra az eljárás foganatosításához szükséges berendezés egy részének további kiképezését mutatja. Az első ábrában föltüntetett berende­zés áll:

Next

/
Thumbnails
Contents