39599. lajstromszámú szabadalom • Eljárás világítási és fűtési célokra való elektromos izzótestek előállítására

— 2 — utóbbit még jobban és tetemes mértékben ^ fokozhatjuk azáltal, hogy a szálakba szenet ágyazunk be. A szén hatása, úgy látszik, a silicium karbidizálásában áll, mikor is a nyert termék, ép úgy mint a siliciumkarbid, igen nagy hőnél olvasztható. E hatás annál inkább is föltűnő, mert tudvalevőleg a vas és a szén silicium jelenlétében szétválik és a grafitképződés elősegíttetik. A jelen eset­ben továbbá ama meglepő tény jelentkezik, hogy valamely izzó test egyidejűleg oxydo­kat és szenet is tartalmazhat és ennek dacára vakuumban rendkívül tartós izzású lehet. A szén nem is egyesül a fémmel fémkarbiddá, mely az izzó szál használatánál a vakuumban könnyen szétporladna. A szén beágyazásánál kapóra jön, hogy a tiszta silicidszálakkal ellentétben, melyek a szén benyomulása ellenében nagy ellen­állást fejtenek ki, vagy a szénnel egyálta­lában nem egyesülnek, a silicidből és oxyd­ból álló kevert szálak szént könnyen föl­vesznek, még könnyebben, mint a tiszta fémek, illetőleg a megfelelő ritka földek redukciótermékei, melyek tudvalevőleg a széntartalmú atmoszférában történő izzás­nál szenet magukhoz ragadnak ugyan, azon­ban poralakban, vagy megolvadt állapotban kell hogy legyenek, míg a most említett összetételű szál izzásánál a szén csupán fölületi burkolatot alkot. A szén utólagos beágyazása a szálak előállítása és főkép ezek homogenizálása után igen nagy előnyö­ket nyújt, mert egyébként a homogenizá­lásnak szenvedni kellene. Ezáltal továbbá lehetővé válik, hogy a szálakat a beágyazás előtt az izzó hőben, melynél puhává lesz­nek, alakítsuk, míg azután merevek és nem hajlanak oly könnyen át, miáltal azonban a gyakorlati használatra alkalma­sabbak. Hogy a szenet beágyazzuk, a szálakat magában véve ismert módon, széntartalmú atmoszférában, tehát legcélszerűbben szén­csőben, melyet elektromos úton fehér izzásig hevítünk, fölmelegítjük, mimellett czélsze­rűen szénhydrogént, pl. gazolint vezetünk azon keresztül. Ekkor azonban bizonyos zavarok lépnek föl. Szükséges ugyanis, hogy a beágyazott szén mennyiségét megköze­lítőleg pontosan állapítsuk meg, mert túl­ságos nagy széntartalomnál a világítótestek pozitiv hőfok együtthatója eltűnik és az elgőzölgés is a lámpa égési ideje alatt nö­vekedik. Széncsőben történő izzásnál azon­ban igen nehéz az egész csőben egyenletes hőfokot előállítani, ami a szénnek a szál­ban, illetőleg az egyes szálakban különböző módon való eloszlását vonja maga után, mimellett még néha az is előfordulhat, hogy szabad szén csapódik le a szálra. Azonkívül nehéz minden egyes esetben ugyanazon eredményt létrehozni, mert bár a gázalakú vegyületben a csövön keresztül­vezetett szén mennyisége szabályozható, azonban kívüle a cső szene maga is közre­működik. Ezért célszerűbbnek bizonyult a követ­kező eljárás, mely még azon különös előnyt nyújtja, hogy közvetlenül csatlakozik a homogenizálásra szolgáló eljáráshoz, miáltal az egész gyártás egyszerűbbé válik. Ez eljárásnál a szálaknak az elektromos áram segélyével vakuumban, vagy indifferens at­moszférában történő, föntemlített izzítása után a gázalakú szénvegyületet közvetlenül a kiszivattyúzott térbe vezetjük és a szálat elektromos úton tovább hevítjük. Ily módon különböző gáznyomások és feszültségek alkalmazása által, könnyen módunkban van, hogy a szálakba különböző szénmennyi­ségeket ágyazzunk be. Ezután újból ki­szivattyúzzuk a tért és világos fehér izzásig hevítjük a szálakat. Az így készült szálakat azután izzólámpákba lehet beolvasztani. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás világítási és fűtési célokra szol­gáló izzó testek előállítására, melyek valamely nagy hőnél olvadó fémnek siliciummal, vagy ehhez hasonló elemek­kel képezett vegyületéből vagy több ilyen vegyületből állanak, jellemezve azáltal, hogy a vegyülethez másodrendű vezetőket, főkép oxydokat adunk olyan mennyiségben, amennyi a fajlagos ellen­állást és az olvadási pontot fokozni képes.

Next

/
Thumbnails
Contents