39576. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a mesterséges selyem készítésére használt illanó oldószerek gőzeinek összegyűjtésére

Megjelent 19Q7. évi szeptember hó 4-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 89576. szám. XlV/a/l. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés a mesterséges selyem készítésére használt illanó oldószerek gó'zeinek összegyűjtésére. DIAMANTI HENRI ÉS LAMBERT CHARLES MÉRNÖKÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 1-je. Egy másik szabadalmunkban oly eljárást ismertettünk illanó folyadékok gőzeinek össze­gyűjtésére, mely lényegében véve abból áll, hogy a gőzöket lehűtött fölületeken lecsap­juk, a lecsapott folyadékot pedig erősen lehűtött csőben vagy tartályban összegyűjt­jük. Ez az eljárás különösen előnyösen alkal­mazható éther és alkohol gőzök összegyűj­tésére. Ismeretes, hogy a mesterséges selyem készítésére az egyik eljárás szerint collo­diumot, vagyis éther és alkohol keverékében oldott nitrocellulozát használunk, a költ­ségek csökkentése céljából pedig a fonalak készítésénél az oldatból elszálló oldószert összegyűjtjük. Találmányunk tárgya eme föntebb jelzett eljárásnak egy foganatosítási alakja a mes­terséges selyem készítésére szükséges al­kohol és éther gőzeinek összegyűjtésére oly berendezés segélyével, mely levegő átszíva­tásdval dolgozik és a különböző fonálhúzó szájakból kilépő, folyékony fonalakból el­szálló oldószer rendszeres összegyűjtését teszi lehetővé. Hogy fejtegetéseink teljesen érthetőkké váljanak, a csatolt rajzon példaképen oly mesterséges selyem előállítására szolgáló gépet ábrázoltunk, mely a találmány tárgyát képező berendezéssel van kombinálva, ne­vezetesen az 1. ábra a gép oldalnézete, melyen az oldalfal egy kivágásán át a gép belseje lát­ható és a 2. ábra a gép függélyes keresztmetszete. A gép a szokásos módon egy (a) alap­keretre van szerelve, melyben két vízszintes (b) cső nyúlik végig. Eme csövekre vannak a (c) fonálhúzó szájak vagy ama kapilláris csövek szerelve, melyekből a collodium meg­felelő nyomás alatt folyik ki, eme csövek mindegyike egy-egy a collodium kifolyását megszakító (d) csappal van fölszerelve. Amint a szálak a külső levegővel érintkezésbe jut­nak, az oldószer elpárolgása megkezdődik és^addig tart, míg a szálak a gép fölső részén alkalmazott (e) csévékre föl nem tekercse­lődtek. Hogy az (f) szálakból elszálló gőzöket kép­ződésük mérvében összegyűjtsük, a fix (g) és a csuklók körül forgatható (h) falak által vezetékeket létesítünk, melyeken a fonalak alulról fölfelé mennek át, míg a vezeték alsó végén alkalmazott és evvel közlekedő (j) cső fölülről lefelé levegőt szív be.

Next

/
Thumbnails
Contents