39564. lajstromszámú szabadalom • Önműködő pénzbeszedő ruhatartó

Megjelent 1907. évi szeptember hó 4-én. MAGY SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 89564. szám. VII I/d. OSZTÁLY­Önműködő pénzbeszedó' ruhatartó. KLEUTGEN & C° G. M. B. H. CÉG LEIPZIG-PLAGWITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1007 február hó 9-ike. Jelen találmány tárgya egy nyilvános helyiségekbe való önműködő pénzbeszedő ruhatartó, mely fölakasztott ruhadarabokat, botokat ós ernyőket úgy tart fogva, hogy illetéktelenek le ne vehessék. Ezen bizto­sítást egy záróretesszel érjük el, mely az akasztókampót zárt helyzetben tartja. Ezen ruhatartó lényege abban áll, hogy a záróreteszen egy toldalék vagy orr van elrendezve, mely a pénzbedobás előtt egy­részt a retesznek a záróhelyzetbe való le­esését megakadályozza és másrészt a kulcs forgatását és hihúzását lehetetlenné teszi, továbbá az akasztókampóval egy lemez van összeköttetésben, mely a bottartóhüvelyt elzárja. Mellékelt rajzon az 1. ábra a ruhatartó oldalnézetét tünteti föl részben kitört födéllel, a 2. ábra az 1. ábra egy részének eli.il­nézetét, a 3. ábra a zárszekrény részletét működés­ben lévő kikapcsoló szerkezettel, a 4. ábra a zárszekrény belső nézetét záró­helyzetben lévő ruhatartókampóval, az 5. ábra a 4. ábra vízszintes metszetét mutatja. Az (a) kalaptartó és a (b) akasztókarepó egy (d) szekrényre van fölerősítve, melynek belsejében két zárószerkezet van. Az akasztó­kampó az (i) csap körül forog és szabad vége annyira van fölhajlítva, hogy gomb­szerű (bl) feje a (d) szekrény oldalsó (g) nyílásába tolható. Ezen helyzetben (4. ábra) a kampót egy (k) záróretesz rögzíti. A (b) akasztókampó rögzítésére szolgáló (k) záró­reteszt visszahúzott helyzetben (1. ábra) egy az (o) pecek körül lengő s a (p) retesz­nyúlvány alá kapaszkodó (q) kilincs rögzíti. Ugyanezen (p) retesznyúlvány akadályozza meg a hozzátartozó (r) kulcs forgatását és a szekrényből való kihúzását a záróretesz kikapcsolásáig. A kikapcsolás egy (s) pénz­darab előzetes bedobása után eszközölhető, mely a (q) kilincs ós a (t) fogantyús emeltyű közé szorul (3. ábra) úgy, hogy a (t) emel­tyű lenyomása által az (s) pénzdarab köz­vetítésével a (q) kilincs kiemelhető és a (k) retesz a lakatba tolt akasztókampó rögzí­tése céljából leejthető (4. ábra). A (k) záróretesz leejtése után, az (r) kulcs is elforgatható és a fölakasztott ruha­darabok tulajdonosa a kulcsot kihúzhatja és magához veheti. A zár nyitásakor az (r) kulcs a (k) reteszt a (p) nyúlvánnyal együtt fölemeli úgy, hogy a (b) kampó elfordítható és a (q) kilincs, lúgójának hatása folytán a reteszt

Next

/
Thumbnails
Contents