39557. lajstromszámú szabadalom • Szalagvezető szerkezet írógépekhez

Megjelent 1907. évi augusztus hó 31-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 89557. szám. IX/©' OSZTÁLY. Szalagvezető szerkezet írógépekhez. BIRCH JOHN HENRY GYÁROS BIRMINGHAMÉ WEST BROMWICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 20-ika. Jelen találmány tárgya olyan Írógépek­hez való szalagvezető szerkezet, melyeknél a szalag két tárcsára, csévére vagy dobra van göngyölve s ezen dobok vagy hasonlók a gép használata közben úgy mozgattatnak, hogy a szalag az egyikről le, a másikra pe­dig fölgöngyölődik és ha az egyik dob üres lesz, akkor a mozgató mechanizmus önmű­ködően átkapcsolódik és azon dob, melyről előbb a szalag legöngyölődött, ellenkező irányban kezd forogni és a szalagot felgön­gyölő dob gyanánt szolgál, míg a másik dob, mely előbb a szalagot fölgöngyölte, most a szalagot lebocsátani kezdi ugy, hogy a szalagvezető szerkezet sohasem jön nyu­galomba, míg a gép használatban van. A mellékelt rajzokon, az 1. ábra a találmány szerinti szalagvezető szerkezet homloknézete, melyen az egyes részek azon helyzetben láthatók, melyben a szalag a jobboldali dobra föl-, a balolda­liról pedig legöngyölödik, a 2. ábra hasonló nézet, mely azonban az egyes részeket azon helyzetben tünteti föl, midőn a (metszetben látható) baloldali dob a szalagot föl-, a jobboldali pedig legom­bolítja, a 3. ábra a szalagvezető szerkezet átkap­| csolására és a szalag mozgási irányának . megváltoztatására szolgáló mechanizmust, a 4. ábra pedig ennek részeit szétszedett állapotban mutatja, az 5. ábra az 1. ábra metszete (x—x) vonal szerint, a 6. ábra hasonló metszet a szalagvezető dobok átkapcsoló szerkezetének föltünteté­sével, a 7. ábra a szalagvezető szerkezet oldalné­zete, a 8. ábra a szalagvezető dobok tengelyét forgató kilincsmű nézete, a 9. ábra az önműködő átkapcsoló szerke­zetnek egy további metszete, a 10. ábra a szalagvezető szerkezet hát­nézete, a 11. ábra az önműködő átkapcuoló szer­kezet részeit a normális helyzetben föltün­tető metszet, a 12. ábra hasonló metszet, mely azonban a szerkezet részeit az egyik dob kiürülése és a mozgási irány megváltozása alkalmá­val tünteti föl, végül a 13. ábra azon szerkezet oldal- és fölül­nézete, melynek segélyével a szalagot ve­zető lemez fölemelhető. Két (1) és (2) cséve vagy dob, melyek-

Next

/
Thumbnails
Contents