39545. lajstromszámú szabadalom • Nyomás alatt álló közeggel hajtott mótor

Megjelent 1907. évi augusztus hó 31-én. MAGY. JK. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39545. szám. XXI/c. OSZTÁLY­Nyomás alatt álló közeggel hajtott mótor. THE LAMP PUMP SYNDICATE LIMITED CÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 julius hó 11-ike. Találmányunk tárgya nyomás alatt álló közeggel hajtott, egyszerű hatású mótor, melynek dugattyúja akként van alakítva, hogy a munkalöketét nyomáskülönbség ha­tása alatt végezze, — melyet pl. akként létesítünk, hogy a henger egyik végét ge­nerátorral, másik végét pedig a kifúvató­térrel kapcsoljuk — míg holt lökete ak­kor menjen végbe, mikor a hengert úgy a generátorról, mint a kifúvató térről bekap­csoljuk és két végét egymással kötjük ösz­sze, ezt a kapcsolatot pedig mindaddig fön­tartjuk, míg a dugattyú holt löketét majd­nem teljesen be nam fejezte, mikor a hen­ger két végét a kifúvató térrel kapcsoljak, mielőtt az újabb körfolyam megindítása céljából az eredeti állapotot ismét létesíte­nök. A mótor járását egy szelep szabá­lyozza, mely saját súlyának és a hajtókö­zeg nyomásának hatása alatt áll. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező mótor egy foganatosítási alakja az 1. ábrán függélyes metszetben, vízszi­vattyúval kapcsolatban holt állásában, a 2. ábrán pedig a motort magát függé­lyes metszetben, de nagyobb léptékben oly helyzetben ábrázolja, melyet a dugattyú munkalöketének befejezte után foglal el. Eme megrajzolt foganatosítási alaknál a szabályozó szelep függélyes (A) szekrénye alul és fölül a (B C) csatornák útján egy álló (D) henger alsó és fölső kamrájával van összekötve Az (A) szelepszekrényben egy (E) szelepdugattyú mozog ide-oda, (F) gőzvezetéke pedig olyan, hogy mikor a sza­bályozó szelep a legmélyebb helyzetében van (1. ábra) a henger alsó (C) csatornája legyen az (F) gőzvezetékkel kapcsolatban, ellenben mikor a szelep föl van emelve, ezt a kapcsolatot elzárja és a fölső és alsó (B C) csatornát, illetve a henger fölső és alsó kamráját kapcsolja egymással. Emez (A) szelepház fölső része a (H) csatornán a (G) kondenzátorral van kap­csolva és az (E) szelep oly módon van ki­képezve, hogy alsó állásánál a henger fölső kamráját a (B H) csatornák útján a (G) kondenzátorral kapcsolja (1. ábra), fölső állásánál pedig ezt a kapcsolatot elzárja (2. ábra). Az (A) szelepház fenekétől a (D) hengs­rig egy (J) furat megy, mely akként van elrendezve, hogy a (K) dugattyú eme fu­ratot szabaddá tegye, mikor fölfelé való mozgásánál lökete végpontjához közeledik. A (G) kondenzátort a (D) henger fölső kam­rájával összekötő és a fáradt hajtóközeg elvezetésére szolgáló (L) furatot az (M) du-

Next

/
Thumbnails
Contents