39512. lajstromszámú szabadalom • Újítás rugalmas fluidumokkal működtetett turbinákon

Megjelent 1907. évi augusztus lió 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Í|S1Í> H IYATAL 89512. szám. V/d/l. OSZTÁLY­Újítás rugalmas fluidumokkal működtetett turbinákon. WESTINGHOUSE GYÖRGY GYÁROS P1TTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 március hó 13 ika. S Z A B A1)A L MI LEI R Á S Jelen találmány rugalmas fluidumokkal működtetett turbinákra vonatkozik és a találmány célja ezen turbinák javítása, mely a turbinákat tökéletesebbé teszi. A találmány további célja egy kompound vagy többszakaszú gép létesítése, mely szakaszok mindegyike a hasznos munka bizonyos részét végzi és pedig a leghatá­sosabb módon. Minthogy a Parsons-typusú sokszoros ex­panzióval bíró turbinák igen hatásosaknak mutatkoztak, minthogy továbbá az akciós typusok különböző alakjai szintén hatáso­saknak mutatkoztak, azonban az egy áram­lattal dolgozó Parsons-féle gépeknél szük­séges nagy nyomás és egyensúlyozó dugaty­tyú különböző hátrányok forrásait képezik, ennélfogva a találmány további célja oly nagy nyomású több szakaszú gép létesítése, melynél a bevezető szakaszban az akciós rendszer hasznosíttatik, míg a középső vagy alacsony nyomású szakaszban a Par­sons-féle rendszer használtatik, mimellett az alacsony nyomású szakasz oly módon van elrendezve, hogy az egy áramlattal dolgozó Parsons-féle gépeknél szokásos ala­csony nyomású egyensúlyozó dugattyúk fölöslegessé tétetnek. A Parsons-féle turbináknál szükséges egyensúlyozó dugattyú kiküszöbölésére kü­lönféle kísérletek tétettek, azonban ezek egyike sem vezetett eredményre. Ezen kísér­letek egyike abban állott, hogy a gép oly módon szerkesztetett, hogy a dolgozó fluidum a középen vagy a két végen vezettetett be és a két szimmetrikus gépfélen két irány­ban áramlott át. Ezen elrendezés hosszú gépet tesz szükségessé, melynél a csapágyak egymástól aránylag távol állnak és vagy nagyobb sebességet igényel, mint amely adott nagyságú gépnél célszerű, vagy pe­dig az első és közbenső részekben vagy szakaszokban oly rövid lapátokat és szár­nyakat kell elrendezni, hogy a sugárirányú fiuidumveszteségek hátrányosan hatnak. A Parsons-féle egy áramlattal dolgozó gépeknél jelenleg szokásos egyensúlyozó dugattyú, mely a fluidumnyomás tengely­irányú nyomását kiegyenlíti, a találmány tár­gyát képező gépnél (melynél a fluidum a gyű­rűalakú rotorsorokat képező lapátok között, valamint a gyűrűalakú statorsorokat képező szárnyak között expandáltatik és mely gépnél az erőt akció és reakció által kapjuk) labyrinth­szerű tömítés által van tömítve és a tömí­tés ezen alakjánál szükséges szűk hézagok gyakorlatilag véve fölöslegessé teszik, hogy egyensúlyozó dugattyúk alkalmaztassanak

Next

/
Thumbnails
Contents