39476. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tűzmentes szekrények kitöltésére való massza előállítására

Meg-jelent 1907. évi augusztus hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 39476. szám. xvi/f. OSZTÁLY. Eljárás tűzmentes szekrények kitöltésére való massza eló'állítására. BABITS SÁNDOR JÓZSEF MAGÁNZÓ RÁKOS-SZT.-MIHÁLYON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 junius hó 27-ike. Jelen találmány tárgya oly massza elő­állítására való eljárás, mely massza a tűzmentes szekrények falai közé töltve megmerevedése után egyetlen összefüggő tömböt képez, mely oly sajátságokkal bír, hogy a szekrénybe való betörést az összes ismert eszközökkel és módszerekkel lehetet­lenné teszi. Ily masszának igen sokoldaló követel­ményeknek kell megfelelnie, nevezetesen: 1. Nem szabad megfúrhatónak lennie, ill. olyannak kell lennie, hogy a fúró élei egy­részt rosszul fogják meg az anyagot és arról lecsússzanak, másrészt pedig ha mégis megfognák az anyagot, az anyagban foglalt kemény szemcsék a fúró éleit mihamar le­tompítsák és így a fúrót rövid idő alatt hasznavehetetlenné tegyék. 2. A fúrás megakadályozására szolgáló kemény szemcsék ágyazására használt kötő­anyagot úgy kell megválasztani, hogy egy­részt a kemény szemcsék tulajdonságait ne befolyásolja hátrányosan, másrészt pedig ezen szemcséket úgy ágyazza be, hogy azok a fúrás alkalmával ki ne pattogjanak, ha­nem szilárdan üljenek az ágyazási anyagban-3. A forrasztólámpa lángjának hosszú ideig kitéve sem szabad az anyagnak fönti ulajdouságait elveszítenie, nem szabad meg­repednie, még akkor sem, ha a forrasztó­lámpa lángjával való erős fölhevítés után a melegített helyet hideg vízzel hirtelenül le­hűtjük. 4. Az anyagnak vegyi szerekkel, neveze­tesen savval egyáltalában nem, vagy csak igen lassan szabad megtámadhatónak lennie, nehogy a betörés elkövetésére rendelkezésre álló idő alatt, ezen az uton lehessen a szek­rény belsejébe jutni. 5. Végül nagy mechanikai szilárdsággal kell birnia, hogy ütésnek vagy nyomásnak a kellő mértékben ellent tudjon állani a massza. Aránylag könnyű találni oly anyagot, mely a fönti tulajdonságok egyikével vagy mási­kával bír, de rendkívül nehéz volt és számos kísérletet igényelt oly anyag megállapítása, mely az összes fönti követelményeket egy­idejűleg kielégíti, annál is inkább, mivel a keverék percentuális összetételének aránylag csekély eltérései már igen nagy mértékben befolyásolják az anyagnak a fönti köve­telményeknél tekintetbe jövő tulajdonságait. A jelen találmány szerint készített töltő­anyag azonban mindegyik fönt említett kö­vetelménynek teljes mértékben megfelel. A találmány szerint 100 rész apróra tört üveghulladékhoz 25 rész porrá tört mag-

Next

/
Thumbnails
Contents