39430. lajstromszámú szabadalom • Csapódó vagy kettős gyújtó

Megjelent 1907. évi augusztus lió 17-én. MAGY. -íw KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 394B0. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Csapódó- vagy kettős gyújtó. PUFF KÁROLY MŰSZAKI HIVATALNOK SPANDAUBAN. Bejelentésének napja 1906 november hó 19-ike. Elsőbbsége 1905 junius 10-ével kezdődik. Találmányom tárgya egy csapódó vagy kettős gyújtó, melynél a csapódó gyújtó gyújtóeleme (csappantyúja) és evvel együtt a robbanó töltet is a beállításának megfe­lelően vagy közvetlenül a lövedék becsapó­dásánál vagy az alkalmazott mechanikus késleltető berendezés hatása alatt aknaszerű hatás létesítése céljából csakis akkor lob­ban föi, mikor a lövedék a céltárgyba bi­zonyos mélységig már behatolt. Az ismert oly be- és kikapcsolható késleltető szerke­zettel ellátott gyújtóktól, melyeknél a gyúj­tóelegy és a robbantótöltet között az ismert időzetgyújtóknál alkalmazott gyújtóelegy­karikához hasonló gyújtóelegy-karikák van­nak bekapcsolva, ez a berendezés annyiban tér el, hogy az aknahatás létesítése céljá­ból a csappantyú föllobbanását késleltetjük) mép pedig az ismert mechanikus vagy hy­draulikus időzetgyújtóknál használt szerke­zetekhez hasonló szerkezetek segélyével, ezeket pedig a lövedék kilövése előtt kéz­zel vagy egy kulcs segélyével a csapódó gyújtó kívánt hatásának megfelelően az alkalmazott jelek és jelzőrovátkák figyelembe vételével közvetlen vagy késleltetett gyúj­tásra állítja be, illetve be- vagy kikapcsoljuk. Találmányom lényege az, hogy a gyújtó­ban egy tetszőleges gyújtórészek helyzeté­nek megváltoztatásával, be- és kikapcsolá­sával vagy kiváltásával működtetett akasz­tékot használunk, mely a gyújtást végző tagokat — rendszerint a csappantyút és ütőszöget — a késleltetett gyújtásnál egy­mástól mindaddig távoltartja, mig a lövedék a céltárgyba bizonyos mélységig be nem hatolt és csak ennek megtörténte után en­gedi meg, hogy a gyújtást végző tagok egymásba ütközésük, lövés, ütés, súrlódás vagy esetleg elektromos hatás következté­ben a késleltetett gyújtást tényleg elvé­gezzék. Eme késleltető vagy megakasztó beren­dezések a kitűzött célt a legkülönbözőbb szerkezet mellett is elérhetik. A gyújtást végző tagok szabadon meg­tett útját bizonyos gyújtórészeknek helyzet­változtatása által oly módon lehet befolyá­solni, hogy a pillanatnyi gyújtással szem­ben a gyújtás bizonyos mértékben késlel­tetve legyen. A legtöbb esetben a rúgónyomás vagy emelő hatása alatrálló,[a gyújtást végző ta­gokat kerékművek, óraművek, folyadékka­taraktok és más, főleg az időzetgyújtóknál már alkalmazott vagy alkalmazható beren­dezések oly módon befolyásolhatják, hogy a lövedék becsapódá a után a szóban levő

Next

/
Thumbnails
Contents