39422. lajstromszámú szabadalom • Visszafutó csővel bíró löveg

Megjelent liM)?. évi augusztus hó 14-én. MAGY. K1H. SZABADALMI mg HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 39422. szám. xix/b. OSZTÁLY. Visszafutó csővel biró löveg. HERMSDORF MIKSA MÉRNÖK ESSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 22-ike. Találmányom tárgya egy berendezés visz­szafutó csővel bíró lövegek závárzatának nyitására, mely főleg oly lövegeknél alkal­mazható, amelyeknél a fölső lövegtalp nem ér a lövegcső fenékdarabján túl. Találmá­nyom ezenkívül különösen a hosszú vissza­futással dolgozó csöveknél előnyös. A csatolt rajzon a találmány két fogana­tosítási alakja látható, nevezetesen az első foganatosítási alakot ábrázoló 1 — 14 ábra közül az 1. ábra a lövegcső szóban lévő részeinek oldalnézete, a lövegcső a tüzelőállásban, a závárzat zárva van, a 2. ábra a megfelelő fölülnézet, a 3. ábra a lövegcső hátulnézete, részben metszete az 1. ábra 3—3 vonala szerint, a 4. ábra az 1. ábrának megfelelő nézet, részben metszet, melyen az egyes részek ama helyzetükben láthatók, amelyet akkor foglalnak el, mikor a lövegcső előrefutásá­nak bizonyos részét befejezte, az 5. ábra metszet a 4. ábra 5—5 vonala szerint hátulról nézve, a 6. ábra részlet a 4. ábra 6—6 vonala sze­rint vett metszetben, a 7. ábra a 4. ábrához hasonló vetület, melyen a részek ama helyzetükben látha­tók, melyet a lövegcső előrefutása közben, a závárzat nyitása után foglalnak el, a 8. ábra ugyancsak a 4. ábrának megfe­lelő vetület, melyen a lövegcső a tüzelő állásban, a závárzat pedig nyitva van áb­rázolva, a 9. ábra metszet a 7. ábra 9—9 vonala szerint, baloldal felől nézve, a 10. ábra egy részlet fölülnézete, a 11. ábra metszet a 2. ábra 11—11 vonala szerint, alulról nézve, a 12. ábra metszet az 1. ábra 12—12 vo­nala szerint, jobboldal felől nézve, a 13. ábra a 11. ábrának megfelelő vetület, mely a részeket a 7. ábrán látható helyzet­ben tünteti föl, a 14. ábra pedig ugyancsak a 11. ábrának megfelelő vetület, de a részek a 8. ábrán látható helyzetben vannak, a 15. ábra a találmány tárgyának második foganatosítási alakját tünteti föl oldalnézet­ben, részben metszetben, a 16. ábra pedig a 15. ábrához tartozó fö­lülnézete. Első sorban az 1—14. ábrán látható fo­ganatosítási alakot fogjuk ismertetni. Az (A) lövegcső az (al) vezetőpofák (5. és 9. ábra) által a (bl) vezetőléceken van ve­zetve és a (B) fölső lövegtalpon ide-oda mozoghat, (a2) szarva útján pedig a tetsző­leges szerkezetű visszafutás fékkel és előre­toló berendezéssel van összekapcsolva.

Next

/
Thumbnails
Contents