39414. lajstromszámú szabadalom • Zár ágascipők és hasonlók számára

Megjelent 1907. évi augusztus hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMILEIRAS 39414. szám. I/b. OSZTÁLY. Zár ágas cipők és hasonlók számára. ZIMMERLI GOTTLIEB GYÁROS OFTRINGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 szeptember hó 5-ike. Jelen találmány tárgya zár ágas cipők és hasonlók számára, melynek előnye az ilyenfajta zárak fölött fokozott kényelmes­ségében a lehető legnagyobb egyszerűsé­gében és szoliditásában áll. Azonkívül a zár a lábra nem gyakorol nyomást és be­csukott állapotban nagyobb részt el van födve és így a ruházatnak ledörgölését kizárja. A találmány tárgya a mellékelt rajzban két példaképem foganatosítási alakban van föltüntetve: 1. ábra a zár egyik foganatosítási alakjának fölülnézete, még pedig kinyitott állapotban; 2. ábra az 1. ábra I—I vonala szerinti metszet; 3. ábra az 1. ábra II—II. vonala szerinti metszet; 4. ábra a második foganatosítási alak fölülnézete ugyancsak nyitva. 5. ábra a 4. ábra III—III. vonala szerinti metszet; 6. ábra a í. ábra IV—IV. vonala szerinti metszet. A zár két (1) és (2) részből áll, amelyek összecsappantása által a két (3) és (4) bőrág összekapcsolását eszközölhetjük. Az (1) lapos lemezkéből álló rész (5) szögecsek segélyével van a (3) ághoz erősítve és a (6) csuklós szerkezet által a (2) zárórésszel forgathatóan összekötve (1—3. ábra). Egy az (1) zár részre kívül vagy belül rászöge­cselt (7) rúgó arra szolgál, hogy akkor amidőn a (2) résznek a 2. ábrán föltüntetett nyíl irányában való átcsappantása által, zárjuk a zárt, azt rögzítse és a kinyílásban meggátolja, amennyiben a (8) hasítékon átnyúló (7) rúgó a (2) részt az (1) részre szorítja. Az (1) zárrész fölhajtott (9) szélei emellett a (2) zárrész vezetéséül szolgálnak. A (4) ág oly módon van a (2) résszel ösz­szekapcsolva, hogy vége (10) hasítékon keresztül van vezetve és ezekben szorosan tartatik, miáltal a fesztávolság szabályoz­tatik. A 4—6. ábrabeli foganatosítási alaknál a (7) rúgó végei távolabb vannak egymás­tól mimellett a (2) rész oldalélei segélyé­vel a rúgóvégek közé csappan. Lehetne az (1) zárrész anyagából magából rugalmas nyúlványokat megfelelő módon kölyűzni, melyek a (2) részt a zár összecsukásánál fogva tartják. Az (1) és (2) zárrészek ösz­szeköttetésére szolgáló csuklónak a (4) és 5. ábra szerinti (11) kampóalakot is adhat­juk úgy, hogy akkor, amidőn az (1) és (2) részek széjjel vannak nyitva, ezeket egy-

Next

/
Thumbnails
Contents