39407. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet mozdonyvízdarúnak a szabványos állásba való önműködő visszaállítására

Megjelent 1907. évi augusztus lió 7-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 39407. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Szerkezet mozdony vízda rúnák a szabványos állásba való önműködő visszaállítására. RAUSCHER BÉLA FÓFÖLÜGYELÓ SZÉKESFEHÉRVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 17-ike. A jelenlegi találmány célja abban áll, hogy az 1. és 2. ábrán (A) betűvel jelölt forgatható vízdarú kifolyó cső a mozdony víztartányának vízzel való ellátása után ön­működőlég a szabványos állásba, azaz a vá­gányokkal' párhuzamos állásba hozassék. Yízvételezések alkalmával az (F) emeltyű és (B) tengely segélyével az (A) lefolyó cső elfordíttatik, miáltal a (B) tengelyre ékelt (C) fogaskerék, a (D) fogaskerékre emeltyű segélyével szilárdan kötött (E) ellensúlyt az (El) vagy (E2) helyzetbe hozza. Haszná­lat után az (E) ellensúly, mely súly rugó­val is helyettesíthető, súlyánál fogva az (El), illetve (E2) helyzetből függélyes helyzetbe kerül, miáltal az (A) lefolyó cső a föntem­lített (D és C) fogaskerekek, vagy ehhez hasonló áttételek által eredeti szabványos állásába fordíttatik. Ekkor egyúttal az (E) emeltyű az 5. ábrán (G) betűvel jelzett ki­vágás fölé kerül és így szabványos állásá­ban elforgás ellen biztosíttatik. Az (E) ellensúly és az általa mozgatott (A) lefolyó cső egyenletes mozgásának biz­tosítására az 1. és 2. ábrán föltüntetett (H) fék szolgál, mely fék bármely ily célra hasz­nált szerkezettel pótolható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. (A) vízdarú lefolyó csőnek a szabványos állásba való visszaállítása (E) súly vagy rúgós készülék alkalmazása által. 2. Az 1. igényben védett szerkezetnél (H) fék alkalmazása oly célból, hogy (A) kifolyó cső visszalengése ne hirtelen gyorsuló, hanem egyenletes legyen. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA9 * TÁRSASÁr. NYOMDÁJA BUDAPESTBE

Next

/
Thumbnails
Contents