39382. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vízerőműveknél a víz összegyűjtésére

Megjelent 1907. évi augusztus hó 7-én. MAGY. jw KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 39382 szám. XV/o- OSZTÁLY. Berendezés vízerőműveknél a víz összegyűjtésére. golwig fritz mérnök wienben. Bejelentésének napja 1906 december hó 8-ika. Elsőbbsége 1905 julius 11-ével kezdődik. Az erőműveknél, különösen elektromos műveknél (pl. vízerővel hajtott elektromos központi telepeknél) gyakran kívánatos a rendelkezésre álló energiát fölhalmozni, hogy az később tetszőleges időben és tetsző­leges másodpercenkénti mennyiségekben le­gyen fölhasználható. Ezen célból már aján­lották a víznek szivattyú segélyével maga-' san fekvő medencébe való szorítását, honnan a víz a főtelepet támogató melléktelep haj­tására bocsátható le. Az ilyen magas me­dencével bíró gyűjtőtelep alkalmazása azon­ban eddig lehetetlen volt ott, hol a medence táplálására nem állott elegendő víz rendel­kezésre, vagy pedig, ha volt is víz, pl. víz­erőműveknél, de ennek a magas medence megtöltésekor való visszatartása az alsó vízfolyás viszonyaiban zavarokat okozott volna és végül ott, hol szintén volt ugyan víz, de ezt télen a jégképződés miatt (külö­nösen az úgynevezett jégdara következté­ben) nem lehetett a szivattyúk és turbinák hajtására fölhasználni. Jelen találmány a víznek magas meden­cében való fölhalmozását ezen esetekben is lehetővé teszi és pedig azáltal, hogy ezen magas medencén kívül még egy máso­dik, mélyebben fekvő medencét is alkalmaz, mely állandó körfolyam esetén úgy a ma­gas medence táplálására, mint az ebből le­folyó víznek újbóli fölfogására szolgál, vagy pedig csupán a magas medencéből lefolyó vizet fogja föl és alkalmas szabályozó be­rendezés segélyével, a magas medencének egy vízfolyásból való megtöltésekor annyi vizet bocsát az alsó vízfolyásba, amennyi a fölső vízfolyásból elvétetik. Ha a kitűzött célt elméletileg tökéletesen el akarjuk érni, akkor az alsó medencének ugyanolyan tér­fogattal kell birnia, mint a fölsőnek. A rajz 1. és 2. ábrája a találmány tár­gyának ezen két esetre vonatkozó kiviteli alakjait mutatja vázlatosan. Mindkét esetben egy magasan fekvő (B) medence, ismert módon bizonyos idő alatt pl. az erőmű (a 2. ábrán az (A) világító-és erőmű) csekélyebb igénybe vétele alkal­mával, a fölhalmozandó energiát szállító (M) erőgép által hajtott (P) szivattyú segé­lyével vízzel töltendő meg, mely később (pl. a telep legerősebb igénybe vétele alkal­mával) a fölső (B) medencéből lebocsáttatik, hogy egy (T) turbinát hajtson, mely a föl­halmozott energiát valamely közlőmű segé­lyével tovább adja. Az 1. ábrán föltüntetett kiviteli példánál föl van tételezve, hogy a fölső (B) gyűjtő­medence megtöltésére nincs kéznél alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents