39293. lajstromszámú szabadalom • Újítások fonóberendezéseken

Megjelent 1907. évi julius hó 32-éu. MAGY. KIR. szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 39293. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY. Újítások fonóberendezéseken. belanger viktor mérnök pábisban. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 22-ike. Találmányom tárgya fonóberendezéseken eszközölt újítás, nevezetesen oly berende­zés, mely lehetővé teszi, hogy gyűrűs fonó­gépeknél a fonógyűrűt az asztalhoz lefog­hassuk. Eme lefogó berendezés bár első-Pr,,u„u fo r gó gyűrűhöz van szánva, ter­mészetesen az asztalban fix módon alkal­mazott gyűrűnél is használható. Fonógyűrűknek oly módon való szerelé­sére, hogy azok az orsó hatása alatt köny­nyen foroghassanak, már eddig is alkalmaz­tak különböző berendezéseket, de ezek kö­zös hátránya az, hogy a fonálról levált rostok és más anyagok hatása alatt köny­nyen eltömődtek, ezenkívül kopásnak is ki voltak téve tehát szabálytalan forgást végeztek. Találmányunk tárgya eme hiányok meg­szüntetése. Ebből a célból oly lefogó be­rendezést alkalmazunk, mely rugalmas anyagból készül úgy, hogy az asztal ágyazó nyílásába könnyen behelyezhető, a fonó­gyűrű alsó karimájára fogódzó gyűrűt al­kalmazunk úgy, hogy a fonógyűrű a fonál hatása alatt kis lengéseket végezhessen. A csatolt rajz 1 —6 ábráján ez az újítás látható, nevezetesen az 1. ábra a fonógyűrű és az ezt lefogó be­rendezés függélyes középmetszete, a 2. ábra a fonógyűrűt lefogó, az asztal megfelelő kivágásába ágyazott gyűrű fölül­nézete, a fonógyűrű leszerelése után, a 3. ábra a fonógyűrű és a lefogó beren­dezés egy más foganatosítási alakja, mely­nél egy beállító csavar van alkalmazva, a 4. ábra vízszintes metszet közvetlenül a fonógyűrű alatt átmenő sík szerint, az 5. ábra a lefogó gyűrűnek a végek egy­másra lapolását ábrázoló vízszintes met­szete, a 6. ábra egy függélyes metszet, mely a részek kenésére szolgáló berendezést tün­teti föl. Találmányunk szerint a fonógyűrű lefo­gására egy bádogból vagy más hajlítható anyagból készült (a) gyűrű szolgál, mely oly célból, hogy rugalmassá váljék, (al)-nél föl van hasítva. Eme gyűrű fölső széle ki van hajlítva úgy, hogy ott egy (b) borda kép­ződik, mely az (e) fonógyűrű alsó karimájára fogódzhatik. A borda akként van alakítva, hogy a fonó és lefogó gyűrű között meg­felelő köz keletkezzék. A lefogó gyűrű alsó végén külső oldalán ugyancsak egy (c) j

Next

/
Thumbnails
Contents