39252. lajstromszámú szabadalom • Téglagyártó gép

Megjelent 19()7. évi julius hó 20 áii-MAGY. ^í-^ KIR. SZABADALMI II1VATAL. SZABADALMI LEIRAS 39252. szám. XVII/c. OSZTÁLY. Téglagyártó gép. DORNBUSCH ARNOLD TÉGLAGYÁROS ODERBERG-BRALITZBAN. Bejelentésének napja 1906 december hó 5-ike. Elsőbbsége 1903 november 4-ével kezdődik. Jelen találmány téglagyártó gépre vo­natkozik, melynél egy közös agyagvágó alatt több forgó formaberendezés van elren­dezve, azon célból, hogy az agyagvágó csi­gája állandóan működhessék. A rajzon az áttekinthetőség kedvéért csak két formaberendezés van föltüntetve. Azonban ép így három és négy formabe­rendezés is elrendezhető. A formaberende­zés különlegesen van kiképezve. A forma­berendezés egy forgó asztalból és ebbe be­eresztett formákból áll, melyek fölött a találmány értelmében egy, a formált tárgy kilökésére szolgáló szerkezet és egy, a formák tisztítására szolgáló szerkezet van különleges módon elrendezve. Az 1. ábra a gép részben metszett elöl­nézete, és a 2. ábra a gép részben metszett oldalné­zete. Az egyes részek működési módja és el­rendezése a munkafolyamat leírásából tű­nik ki. Miután az agyagvágó a formát tégla­anyaggal megtöltötte, az asztal tovább fo­rog. Ha a megtöltött forma a (33) kitoló bélyegző alá kerül, akkor utóbbi műkö­désbe lép és a formált téglát lefelé ki­tolja. A bélyegzőt (29) emeltyű (2. ábra) mozgatja, melynek másik végébe (20) emel­tyű kapaszkodik. A (20) emeltyűt (22) for­gattyú működteti. A (20) emeltyű továbbá (26) kefével van összekötve, mely a (20) emeltyű lefelé való mozgásánál a formát tisztítja és a (35) víztartányban bened­vesedik. A kefe fölfelé való mozgásánál a forma benedvesíttetik, hogy a formált tégla jobban váljék le. A kilökött tégla végnélküli szállítósza­lagra esik, mely a téglát a lerakás helyére vezeti. Ismeretesek már ugyanoly szerkezetek, melyek a formált tárgyat lefelé kilökik, azonban az ily módon berendezett gépek nincsenek a forma nedvesítésére és tisz­títására szolgáló berendezéssel ellátva. SZABADALMI IGÉNY. Téglagyártó gép táplálóhengerrel, mely alatt több, formanyílásokkal ellátott asz­tal mozog, jellemezve azáltal, hogy egy formaasztal mindenkori nyugalmi hely­zetében a formált tégla azáltal löketik ki és egy korábban kiürített forma egy­idejűleg azáltal tisztíttatik és nedve­síttetik meg, hogy minden egyes forma-

Next

/
Thumbnails
Contents