39250. lajstromszámú szabadalom • Gomb

Megjelent 1907. évi július hó 30-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 39250. szám. 1/i. OSZTÁLY. Gomb. DARVAS GYULÁNÉ VÁLLALKOZÓ NEJE BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 7-ike. Jelen találmány tárgya két külön rész­ből álló gomb, mely mindenféle ruhanemű összekapcsolására előnyösen alkalmazható. A találmány lényege abban áll, hogy egy előnyösen kerek tárcsaalakú rész hüvely­szerű nyúlványában ismert tetszőleges rúgó­mechanizmust alkalmazunk s ebbe egy tel­jesen különálló, megfelelően kiképzett csap­szerű tűt nyomunk úgy, hogy a rúgóme­chanizmus a tűt megfogja, miáltal a hü­velyszerű részre helyezett két ruhaszegély összekapcsolva tartatik. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának két példaképein kiviteli alakja van jobb áttekinthetés kedvéért erősen nagyított léptékben föltüntetve, és pedig az 1. ábra a gombot metszetben nyitott helyzetben és a 2. ábra zárt helyzetben mutatja; a 3. ábra egy más kiviteli alakot tüntet föl nyitott helyzetben és a 4. ábra ugyanazt zárt helyzetben mu­tartja; az 5. ábra a hüvelszerű nyúlvánnyal ellá­tott gombrésznek fölülnézete és a 6. ábra a zárt gomb fölülnézete. A tetszőleges, alkalmas anyagból készült gomb két részből áll, és pedig az (a) tű­részből és a (b) hüvelyrészből, az úgyne­vezett gombházból. A (b) hüvelyrészben pontosan vezethető (a) tűrész alsó részé­ben (c) horonnyal bír, melynek folytán a (b) hüvelyrész rúgómechanizmusa az (a) tűt megfoghatja. Az (a) tűrész fölső része (d) tárcsa- vagy más alkalmas alakja van kiképezve úgy, hogy ez a (d) rész a ruhá­nak a gombról való lecsúszását megakadá­lyozza. A (b) hüvelyrész alsó vége tárcsaalakú és határoló fölülete domborúan van kiké­pezve és esetleg valamely sima anyaggal, vagy más szokásos díszítéssel van ellátva. Az ily gombnak az említett célokra való alkalmazása oly módon eszközölhető, hogy az (a) tűrészt a ruhanemű gomb lyukán át­dugjuk és azután a (b) hüvelyt az (a) tűre rátoljuk, míg a rúgós mechanizmus a tű (c) hornyolatába bele nem kapaszkodik és az (a) tűt meg nem fogja. Ily módon a (b) hüvelyrészre került két ruhaszegély meg van fogva 6S 'BÍZ cl gomb széthúzása nélkül ki nem kapcsolódhatik. A 3—6. ábrákon oly kiviteli alak van föltüntetve, mely ruhaszegélyeknek gomb­lyukkal való ellátását egyáltalán fölösle­gessé teszi. Ennél a kiviteli alaknál ugyanis az (a) tűrész alsó vége tűheggyel van el­látva, melynek segélyével az az összekap-

Next

/
Thumbnails
Contents