39231. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lábbeliek előállítására

Megjelent 15)07. évi július !ió 15-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 392B1. szám. I/b. OSZTÁLY. Eljárás lábbeliek előállítására. jewleff tivadar bányamérnök moszkvában. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 19-ike. Találmányom tárgya egy eljárás minden­nemű lábbeli, cipő, csizma stb. előállítására, mely főleg olcsósága által tűnik ki és az eddig a lábbeligyártó nagyiparban föltétle­nül szükséges volt speciális gépek alkalma­zását fölöslegessé teszi. Az eljárás szerint minden varrást a szíjgyártó iparban alkalma­zott tűzővarrógépen végezzük, az eljárás foganatosítása pedig tanult munkás alkal­mazását fölöslegessé teszi. A kész cipőt javítás céljából egyes ré­szeire lehet szétszedni úgy, hogy az elko­pott részt bármely nem szakértő könnyen pótolhatja más, a kereskedelemben kapható résszel, anélkül hogy ehhez különös szak­értelemre volna szüksége. Ezért a találmány főleg katonai szempontból fontos, mert le­hetővé teszi, hogy a katona a szükséges pótdarabokat mindig magával hordhassa és azokat minden különleges szerszám hasz­nálata nélkül föl is erősíthesse. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező eljárás a gyártás különböző fázisaiban van föltüntetve, nevezetesen az 1—11. ábrán közönséges fűzős cipő, a 12—16. ábrán pedig katonai csizma esetére. Az (1) fölső bőr (1. és la ábra) vagy a csizma szára a szokásos alakú és az eddigi­től semmi tekintetben sem tér el. Ezt a fölső bőrt a (2) kaptafára csíptetjük föl, miután ennek talpfölületén a vászonból vagy bőrből készült (3) segédtalpat elhe­lyeztük. Az (1) fölsőbőr szélét a vassal sze­gélyezett (2) kaptafán elgörbülő (4) szögek segélyével a (3) segédtalphoz tűzzük, az­után pedig az (5) béléstalpat tűzzük a (6) szögek segélyével a (3) segédtalphoz és az (1) fölsőbőr széléhez (2. és 2a. ábra.) A 2a, ábrán eme most jelzett részek viszony­lagos helyzete metszetben látható. Az ösz­szes most leírt műveleteket a (2) kaptafán végezzük, melyet azután eltávolítunk. Az (5) béléstalp könnyebb cipőknél (1 — 11. ábra) csupán a sarkig, nehéz csiz­máknál (12—16. ábra) pedig egészen hátra nyúlik. Mikor a kaptafát kivettük, a béléstalpat és segédtalpat közepén végigmenő (7) hasí­ték (3. és 3a. ábra) segélyével fölvágjuk, a hasíték végei villásak, hogy a talpon át a cipő belsejébe lehetőleg nagy nyíláson le­hessen behatolni. A 3a. ábrán a (7) hasiték keresztmetszetben világosan látható. Mint az a sematikus keresztmetszetet föltüntető (3b) ábrából kitűnik, a hasítékot a talp anyagán át ferde irányban vezethetjük. Eme hasíté­kon egy közönséges szíjjártó gép (8) szarvát dugjuk át (4. ábra) úgy, hogy ennek nyomó-

Next

/
Thumbnails
Contents