39160. lajstromszámú szabadalom • Hengermű megszakított munkafölülettel bíró hengerlőkkel

Megjelent IÍM>7. évi jnlius l»n 3 án. MAGY. ^ KIR. bBBMI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 39160. szám. X1 l/e. OSZTÁLY. Hengermű megszakított munkafölülettel biró hengerlőkkel. WINTER EMIL MÉRNÖK PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 jnlius hó 24-ike. Varratnélküli csövek hengerlésére már ismeretes egy oly eljárás, melynél folyto­nosan forgó hengerek alkalmaztatnak, me­lyek fölülete működő részekből vagy bé­lyegzőkből és nem működő részekből vagy mélyítésekből áll. Ezen eljárásnál a tövis­nek és a munkadarabnak a bélyegző min­den sajtolómenete után való előretolását ütköző határolja. A munkadarab a bélyegző által a tövisen kinyújtátik, mire a tövis a csőből kiszoríttatik. Egy másik ismert eljárásnál lengő bé­lyegzők vagy odorok használtatnak és úgy a munkadarab, mint a tövis ide- és oda menő szinchrón mozgást kap. A munka kez­detén a munkadarab egy tövisen rendezte­tik el, mely csak kis darabon áll ki a munkadarabból. Az odorok behatása által a munkadarab a kivánt méretekre hozatik és miután a kivánt nagyságot fölvette, a tövisről azonnal eltávolíttatik. Ezen két ismert eljárásnál a hengerek működő ré­szeinek mozgása a sajtófolyamat alatt a munkadarab előretolási mozgásához képest ellentétes. A találmány tárgyát képező hengermű­nél a munkadarab állandóan ugyanazon irányban forgó bélyegzők segélyével fo­kozatosan nyújtatik és a munkadarab, azon pillanatban, melyben a bélyegzők által meg­fogatik, egy külön szerkezet segélyével a bélyegzők mozgási irányában és megközelí­tőleg ugyanazon sebességgel mozgattatik. A hengerműnek csövek előállítására való alkalmazásánál a munkadarabot, elkészülte után, a bélyegzők a tövisről azonnal le­tolják. A mellékelt rajzon az 1. ábra a hengermű függélyes hossz­metszete; a 2. ábra a munkadarab forgatására szol­gáló szerkezetnek az 1. ábra II—II vo­nala szerinti keresztmetszete; a 3. és 4. ábra a munkadarab ide és oda tolására szolgáló szerkezet egy részének nézete és keresztmetszete. A munkadarab az előretoló vagy kap­csolómozgást és az ide és oda menő moz­gást egy tartó által kapja, mely csövek­nek üreges tuskókból vagy ingótokból vaió előállításánál egyidejűleg az (1) tövist ké­pezi. A munkadarabot ide és oda mozgató szerkezet oly módon van berendezve, hogy a munkadarabnak a bélyegzők forgásirá­nyában adott mozgássebesség, azon pilla­natban, amelyben a munkadarabot a bé­lyegzők megfogják, lehető pontosan meg­egyezik a bélyegzők kerületi sebességével.

Next

/
Thumbnails
Contents