39158. lajstromszámú szabadalom • Újítás összehajtható asztalokon, székeken és egyéb állványokon

Megjelent lí)Ot. évi julius hó 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI jMra H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 89158. szí'im. VIII/o. OSZTÁLY. Újítás összehajtható asztalokon, székeken és egyéb állványokon. SLAVONIA FAIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 6-ika. Az eddigelé használatos összehajtható asztaloknál, székeknél és egyéb állványok­nál, melyek keresztezett lábpárokkal bír­nak, az egyik lábpár az asztalnak, ill. szék­nek vagy állványnak hordlapjával forgat­hatóan van összekötve, míg a másik láb­pár a hordlappal nincs összekötve és azál­tal biztosíttatik szétterpesztett helyzeté­ben, hogy az a hord lap alsó fölületén el­rendezett ütközőhöz támaszkodik. Ez az elrendezés azonban több, a követ­kezőkben ismertetett hátránnyal bír, me­lyek a találmány szerint akként kerültet­nek el, hogy az utóbb említett lábpár is össze van kötve a hordlappal és fölső vé­geivel a hordlapnak vezetékeiben csúszik. A mellékelt rajzban egy, a találmány szerint elrendezett asztalnak foganatosí­tási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az asztalnak távlati képét lát­tatja; a 2. és 3. ábrák a részben, ill. egészen összehajtott asztalnak oldalnézetét láttat­ják, a 4. ábra hosszmetszet és az 5. ábra metszet a 4. ábrának A—B vo­nala szerint. Az asztal ismert módon a keresztezett (1 2) lábpárokkal bír (1. ábra), melyek a (3) összekötő rúd körül akként hajthatók össze a 2. ábrában látható helyzetbe', hogy az asztal a (4) lapnak a 3. ábrában látható helyzetbe eszközölt lefektetése után csak csekély helyet foglal el. Az eddig használatos összerakható asz­taloknál csak az egyik lábpár van a (4) lappal összekötve, míg a másik pl. az (1) lábpár (1. ábra) a (4) lappal egyáltalán nincs összefüggésben és egy fölső haránt­lécével a (4) lapnak egy ütközőjéhez tá­maszkodik. De ezen elrendezésnél külön­böző hátrányok mutatkoznak. így pl. az (x) nyíl irányában eszközölt nyomás alkal­mával a (4) lap könnyen fölbillenhet, ami­kor is a lábpár a (4) lapnak már aránylag kis mértékű megemelése alkalmával tá­masztékát elveszti és az asztal összecsa­pódik. Az ilyen asztalt továbbá nem lehet (4) lapjánál fogva fölemelni, mert eköz­ben a lap leemelődik és a lábpárok önsú­lyuknál fogva könnyen összecsapódnak. Az ilyen asztalnak fölállítása végül körülmé­nyes, mert mindig arra kell ügyelni, hogy az (1) lábpár a (4) lapnak ütközője előtt támasztassék föl. A jelen találmány szerint már most mind-

Next

/
Thumbnails
Contents