39149. lajstromszámú szabadalom • Palackzáró dugó és eljárás annak kiképezésére

Megjelent 1907. évi junius lió 28-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 89149. szám. XVIII/']. OSZTÁLY. Palackzáródugó és eljárás kiképezésére. LUDWIG JÁNOS MIKLÓS MÉRNÖK MAINZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 19-ike. Jelen találmány különösen gáztartalmú folyadékok, mint pezsgő számára való palackok elzárására szolgáló dugóra vo­natkozik, mely a drága és tökéletlen parafa­dugók helyettesítésére szolgál. A találmány lényege abban áll, hogy a puha rugalmas fából készült dugót kerek zárófej képezi, mely behúzott szárral bír, mimellett utóbbi­hoz fogantyú csatlakozik. A találmány to­vábbá a zárófejnek tiszta nitrocellulózából álló bevonattal vagy süveggel való burko­lására vonatkozik, mely burkolás különle­ges módon állíttatik elő. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező dugó példaképem kiviteli alakja az 1. ábrában részben metszett oldalnézet­ben és a 2. ábrán fölülnézetben van föltüntetve. A lehető lágy és rugalmas fából, célsze­rűen hársfából készült dugó (a) gombbal bír, mely a dugó behelyezésénél és eltávo­lításánál fogantyú gyanánt szolgál. A fej célszerűen kerek és (al) lelapítások által élekkel láttatik el, melyek a forgatást meg­könnyítik. A fej fölső oldala (a2) boronnyal bír, mely a drót elrendezésére szolgál, ha a dugó nyomás alatt álló folyadékok tartá­nyainak elzárására alkalmazandó. A fej alsó fölületébez a kúpos (b) szár vagy nyak csatlakozik, mely atulajdonképeni (c) zárófejhez vezet. Ezen zárófej csaknem hengeres, mimellett lapos boltozással és legömbölyített alsó fölülettel bir. A (c) fej és a (b) szár között (d) horony van kiké­pezve. A dugó beszorításánál a (c) zárófej ösz­szeszoríttatik és egy keskeny gyűrűfölület­tel a palacknyak belsejéhez fekszik. A dugó meglazítására elegendő, ha az (a) fogantyút többször ide és oda mozgatjuk, miáltal a dugó kellően meglazíttatik és kézzel, nagy erőkifejtés nélkül lehúzható. Minthogy a dugó egyöntetűen, kellő ellen­állóképességgel bíró anyagbői áll, ennél­fogva a dugó egy részének a palacknyak­ban való visszamaradását elkerüljük. Ezen dugó sokkal olcsóbban állítható elő, mint egy parafadugó. Hogy már most a palackban levő folya­dékkal érintkezésbe lépő (c) zárófejet a fo­lyadék ne támadja meg és a zárófej se fejtsen ki káros behatást a folyadékra, a zárófej a találmány értelmében egy süveg­szerű (e) burkolással van ellátva. Már számos kísérletet végeztek a célból, hogy a folyadékokkal, különösen italokkal, mint borral, pezsgővel vagy hasonlókkal

Next

/
Thumbnails
Contents