39112. lajstromszámú szabadalom • Vasalógép

Megjelent 1907. évi juiiius hó 26-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 39112. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Vasalógép. HYDORION INT. WÁSCHEREI-INDUSTRIE GES. CÉG ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 május hó 22-ike. Jelen találmány tárgya oly vasalógép, melynél a fehérneműt a forró hengerhez nyomó hengerek egy közös helyről egy­szerre távolíthatók el a forró hengertől. A találmány szerinti gép az ismert gépek­től főként abban különbözik, hogy a nyomó­hengerek elforgatható kengyelekre van­nak erősítve, melyek emelőrudazat segé­lyével mozgathatók. A mellékelt rajz a találmánynak egy példaképeni foganatosítását tünteti föl ol­dalnézetben. Az (a) gépállványba a hevített (b) hen­ger van ágyazva, melyhez a (c) nyomóhen­gereket (d) kézikerekek segélyével megfe­szíthető (e) rugók szorítják engedékenyen. A hengerágyak (f) vezetékei a találmány szerint (g) kengyeleken vannak elrendezve, melyeknek forgáscsapjai csapágybakokba vannak ágyazva, másik végüket pedig az (i) rúd egy (k) emelő segélyével mozgat­ható forgattyúval köti össze. Ha a nyomóhengereket a pihenés idősza­kaiban a (b) hengertől el akarjuk távolí­tani, akkor a (k) emelőt át kell fordítani, minek következtében a forgattyúk elmoz­dulnak s a (g) kengyelek forgás csapjaik körül elfordulhatnak. A (g) kengyelek ezen elfordulása viszont a nyomóhengereknek a (b) hengertől való eltávolodását eredmé­nyezi. A nyomóhengerek fölemelése más mó­don is történhet, pl. úgy, hogy az emelő­szerkezet ismert módon a munkás állóhe­lyéről kezelendő csavarorsóval van össze­köttetésbe hozva. SZABADALMI IGÉNY. Vasalógép la hevített hengerhez rugalma­san nyomódó hengerekkel, melyek a he­vített hengertől a feszítő csavarok el­forgatása nélkül eltávolíthatók, jelle­mezve azáltal, hogy a nyomóheingerek kengyeleken vannak elrendezve, melyek egyik végükön forgathatóan vannak ágyazva, másik végükön pedig egy emelő szerkezettel állnak összeköttetésben. (1 rajzlap melléklettel.) PM.LA8 HÉS7VÉNV TÁflAAAÁG NYOMfwSjA BuOAPtfiTph-

Next

/
Thumbnails
Contents