39088. lajstromszámú szabadalom • Újítások iskolapadokon

Meg-jelent 1907. évi junius hó 24-ón. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39088. szám. VII l/e. OSZTÁLY. Újítások iskolapadokon. PIZINGER LAJOS GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 október hó 20-ika. Találmányom tárgya újítások oly iskola­padokon, melyek egy hosszanti középge­rendára merőleges helyzetben vannak föl­fűzve és melyek mindegyike két lábból, a lábakat összekötő polcos asztalból és a megelőző padhoz tartozó ülésekből, vala­mint az ülések szerelésére és a két lábnak egymással való összekötésére szolgáló ge­rendából áll. Ily padoknál az ülések és asz­talpolcok magassági helyzete beállítható. A találmány célja eme magukban véve is­mert padok szerkezetének egyszerűsítése, és rendkívül merev, szilárd és olcsó szer­kezet létesítése. A találmány tárgyát képező újításokkal fölszerelt padok a csatolt rajzon láthatók, hol az 1. ábra az egy gerendára fölfűzött pa­dok által képezett padcsoport függélyes metszete a 2. ábra x—x vonala szerint, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó fölülnézet, a 3. ábra az 1. ábra y—y vonala szerint vett- metszet és a 4., 5. lés 6. [ábra a pad három részletének axonometrikus képe. A csatolt rajzon a padcsoport három két­üléses padból áll, ennek megfelelően egy csupán polcos asztallal fölszerelt (I) mellső pad, két üléssel és polcos asztalokkal föl­szerelt (II) és (III) középpad és egy csu­pán ülésekkel fölszerelt (IV) hátsó pad van az átmenő (a) gerendára fölfűzve. Eme padok mindegyikét két-két megfelelő alakú (b) láb képezi, melyek egymással egy-egy (c) gerenda és a polcos .asztal, illetőleg az utolsó (IV) padnál a (dl) háttámaszték út­ján vannak összekötve. A (c) gerendákon fekszik az (a) gerenda, a (c) gerendákra az (a) gerendával való összekötésük cél­jából két-két, az (a) gerenda alatt fekvő, LT-keresztmetszetű (e) konzol van fölerő­sítve, az (a) gerendát pedig az (e) konzo­lokkal, illetve a (c) gerendákkal az (a) ge­rendán és az (e) konzolokon, illetve a (c) gerendán átmenő csavarok mereven kap­csolják össze. A polcos asztalok a (b) lábakkal egy­egy (f) hüvely útján vannak összekötve, mely hüvely a megfelelő lábon eltolható és egy (g) szorítócsavar segélyével rögzít­hető a beállított helyzetben. Az egy pol­cos asztalhoz tartozó két (f) hüvelyt a hüvely födőlapja alatt megerősített, a téntatartók elhelyezésére szolgáló mélye­désekkel és tolltartó üregekkel ellátott (h) gerenda, továbbá a hüvelyek mellső ol­dalára szerelt (d) háttámaszték köti össze egymással, míg a hüvely külső oldalán egy­egy (i) konzol (4. ábra) van kiképezve, mely az eltolható asztallap szerelésére szolgál

Next

/
Thumbnails
Contents