39037. lajstromszámú szabadalom • Újítások vasúti kocsilámpákon

Megjelent 1901. évi junius hó 20-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 39037. szám. V/b. OSZTÁLY. Újítások vasúti kocsilámpákon. HEUFFEL SÁNDOR MAGÁNMÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 22-ike. Vasúti kocsiknak gázzal valló világításá­nál régi törekvés az izzóharisnya alkalmaz­hatóságának kérdése. Történtek már ez irányban kísérletek, de eleddig nem sike­rült oly megoldást találni, mely valamely hátránnyal nem járna. Míg az eddigi kö­zönséges olajgázvilágításnál, ha az égőben valami baj történt, vagy ha a gáz kifo­gyott, az úgynevezett lámpapereceket al­kalmazhatták kisegítő világítás ellátására, addig az izzóharisnyával ellátott lámpák­ban — hol pedig a harisnya rázás, vagy egyéb okok, pl. különösen a behulló pör­nye, vagy a gyújtás alkalmával lehulló szeszcsöpp által, valamint a lehulló pörnye folytán gyakran szükségessé váló tiszto­gatás alkalmával igen könnyen és igen gyakran eltörik — e pereceket egyáltalá­ban lehetetlen elhelyezni s így a fülkék kénytelenek volnának sötétben maradni. E hátrányok a jelen találmány tárgyát képező újításoknál tökéletesen ki vannak zárva, amennyiben a pörnye és a gyújtó­ról lecsöppenő folyadék a harisnyára egy­általában nem hullhat s így a harisnya tönkremenése a minimumra redukálódik, va­lamint ha a harisnya mégis eltörnék, aki­segítő világítás, akár lámpaperec behelyez­hetésével, akár más, az alábbiakban le­írandó módon létesíthető. A találmány lényege abban áll, hogy a gázvezető csőhöz csatlakozó lámpakart nem készíttetjük mozdíthatatlanra, — mint az eddigi harisnyával égő vasúti kocsilámpá­kon — hanem kihajlíthatóra s ha a haris­nya valahogyan tönkre megy, vagy a tar­tányból a gáz kifogyna, a kar kihajlítható s a lámpaperec, mint az eddigi közönsé­ges olajgázlámpáknál történik, beilleszt­hető. A behulló pörnye és lehulló szesz­csöpp elterelésére pedig a harisnya fölé egy sisakot alkalmazunk. Ha nem a gáz­tartály kiürüléséből, hanem a harisnya el­tűréséből eredne az üzemzavar, elkerül­hetjük a lámpaperec alkalmazását, ha a harisnyás égő mellett akár toldatként ki­képezve, akár külön karon elhelyezve, egy harisnya nélküli közönséges gázégőt al­kalmazunk, vagy ha a Bunsen-égőt lecsa­varva, helyette egy közönséges égőt sze­relünk föl, vagy pedig végül, ha a Bunsen­égőt nyílásainak elzárása által közönséges égővé alakítjuk át. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van több kiviteli alakban vázlatosan föltün­tetve, és pedig az

Next

/
Thumbnails
Contents