39015. lajstromszámú szabadalom • Iskolapad

Megjelent 1907. évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 39015. szám. VITI/c. OSZTÁLY. Iskolapad. BISÁM SÁNDOR JOGHALLGATÓ ARADON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 október hó 8-ika. Az itt bemutatott pad arra a célra szol­gál, hogy az iskolákban a tanulók szűk­mellűséget, vállelferdülést vagy vállelőre­hajlást ne kaphassanak. Az emberek éveket, a fejlődés éveit töltenek el iskolában és írásközben ferdén előrehajolnak, aminek rendszerint föntebb említett következményei vannak. Azonkívül azt az írásmódot szokják meg a későbbi évekre is, ami csak növeli a bajt. Jelen találmány tárgya oly iskolai és magánhasználatra készült pad, mely a fönt­említett káros következményeket gyermekek­nél még csírájában elfojtja s a rendes, egész­séges ülés elsajátítására kényszeríti azokat úgy, hogy a jövőben — e pad alkalmazásá­nál — a föntemlített bajok elkerülvék, egész­séges, ruganyos testű tanulók hagyják el az iskolát. Ha valaki ír, jobb karja alatt támasznak kell lenni és írása annál bizto­sabb és kényelmesebb és szebb, mentől tel­jesebb ez a támasz. Még előnyösebb, ha a balkarnak is megvan a támasza. Minden régi padnál és íróasztalnál ezt csak úgy éri el az ember, ha nagymértékben előre­hajol az ember és míg ír, összegörnyedve ül. Hogy mennyire rontja ez a mellet, tü­dőt, hátgerincet, vállakat, lapockákat és szemeket, az közismert tény. Hogy ez a betegségek hány válfaját idézi és mozdítja elő, azt orvosok, tornatanárok, statisztikusok és szülők tudhatják legjobban, de észre­veheti mindenki, aki csak egy kissé is megfigyeli. Ezek ellen már kongresszusokat is tartottak, de eszközök hiánya vagy alkal­matlan volta lehetetlenné tette a megoldást. A bajokat írásközben és a megszokás foly­tán olvasás közben is a testnek kényszerű előrehajlása okozza. Jelen iskolapadnál lehe­tetlen az írás vagy olvasás közben való előrehajlás, mert az egész testnek hely, a karoknak pedig biztos támasz adatik. Mellékelt rajz a találmány egyik kiviteli alakját és pedig az 1. ábra a találmányt nézetben, a 2. ábra pedig alaprajzban tünteti föl. A ferdesíkban fekvő (a) asztallappal, mely (j) kivágással bír a testnek be fekvésére és a karok föltámasztására, szorosan össze­függ a vízszintessíkban fekvő (b) lap, mely írószerek és tintatartó elhelyezésére szol­gáló (d) és (e) vájattal van ellátva. A ferde­síkban fekvő .(a) asztallapon (k) csuklós­pántokkal és (i) gombfogóval ellátott fölfelé nyíló (c) ajtócska van úgy, hogy a könyvek az asztaltestbe könnyen elhelyezhetők. Az egész asztaltest a (h) lábtartóval ellátott (g) állványokon, illetve lábakon fekszik.

Next

/
Thumbnails
Contents