39011. lajstromszámú szabadalom • Áramszolgáltató berendezés sorosan kapcsolt mótoros kocsik számára

Megjelent 11)07. évi junius hó 19-én. MAGY SZABADALMI KiR. HIVATAL M SZABADALMI LEI RAS 39011. szám. Vg/2 OSZTÁLY­Áramszolgáltató berendezés sorosan kapcsolt mótoros kocsik számára. POTTERAT LOUIS MÉRNŐK BERNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 augusztus hó 29-ike. Jelen találmány tárgya oly áramszolgál­tató berendezés, mely lehetővé teszi, hogy a motoros kocsik az áramfejlesztő telep­hez sorosan legyenek kapcsolhatók. A találmány tárgyának három példa­kép eni foganatosítási alakja a mellékelt rajzban sematikusan van föltüntetve. 1. ábra kétvezetékű berendezés, 2. és 3. ábra pedig háromvezetékű be­rendezés két változata. A pontozottan föltüntetett fővezeték azon részeken, melyeken az áramot a mó­toros kocsik leszedik, a telt vonalakkal raj­zolt két vagy több vezetőből áll. Ezen vezetők egymástól független és egymástól elszigetelt szakaszokra vannak osztva, melyeknek hossza az üzem követel­ményeitől függ. Ugyanazon vezetőnek egy­másután következő szakaszai kapcsolók se­gélyével vannak egymással összekötve, mely kapcsolók rendesen zárva vannak. Az 1. ábrabeli példánál az (1) fővezeték azon részén, melyen a kocsik az áramot le­szedik, két (2 3) vezetőre van osztva. A (2) vezető több' (a b, b c, c d, d e) sza­kaszra van osztva, melyek egymással a (4, 5 6) kapcsolók segélyével vannak össze­kötve. A másik (3) vezető is több (f g, g h, h i, i j) ,szakaszra van osztva, me­lyek ugyancsak (7 8 9) kapcsolók segé­lyével vannak egymással összekötve. Az első (2) vezetőnek (b c d e) megsza­kítás! helyei a (3) vezető (f g h i) meg­szakítási helyeihez viszonyítva, el vannak tolva. Az (1) fővezeték a (10) áramfej­lesztőhöz van kapcsolva. Ezen körülmények között a (11) motorkocsi a központhoz so­rosan van kapcsolva, amint áramszedői mindkét (2 3) vezetékkel érintkeznek és ha a (8—6) kapcsolók nyitva vannak. Ekkor az egész áram keresztülfolyik a motorkocsi áramszedőin és fölhasználható a vonta­tásra. Ennélfogva a kocsi mindkét irány­ban járatható. Föltéve, hogy a kocsi jobb­ról balfelé halad, adott pillanatban a (12) helyzetbe fog jutni, melyben áramszedői a (8) és (5) árammegszakítók közé helyezett vezetődarabokon fognak feküdni. Ezen hely­zetben a kocsi, vagy a (8) és (6) már nyi­tott kikapcsolok segélyével, vagy pedig a (7) és (5) kikapcsolok nyitása által kap­csolható az áramforráshoz seriesben. A (7) és (5) kikapcsolok működtetésük előtt nem állottak áram alatt. A (7) és (5) kikapeso­lókat tehát nyithatjuk és a (8) és (6) ki­kapcsolókat zárhatjuk anélkül, hogy a ko­csit tápláló áram megszakíttatnék. Ez nem volna keresztülvihető, ha a (2) és (3)

Next

/
Thumbnails
Contents