39003. lajstromszámú szabadalom • Burgonyaültető gép két egymás mögött elrendezett ültető-lyukasztó szerszámmal

Megjelent 1907. évi junius hó 17-én. MAGY. ^ KIR. U.'tj. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 89003. szám. X/a. OSZTÁLY. Burgonyaültető gép két egymás mögött elrendezett ültető-lyukszúró szerszámmal. TRETSCHACK OTTÓ MEZŐGAZDA MARIÉNBURGBAN. Bejelentésének napja 1906 junius hó 6-ika. Elsőbbsége 1904 junius 23-ával kezdődik. A burgonyákat a szántott földbe helyező egyetlen sor ültető szerkezettel ellátott, ismert burgonyaültető gépeknél a burgo­nyák egyenletesen nyugodt ültetésére fon­tos, hogy a géprészek ne kényszeríttesse­nek túlságos gyors és ezzel kevésbbé biz­tos mozgás végzésére. Burgonyaültetésre szolgáló olyan gép is­meretes ugyan már, melynél, hogy a lazán ülő lökőszerszámot lassan lehessen moz­gatni és hogy az elosztó szerszám biztosan működhessék, a gép két vagy több sza­kasza egy közös lehullató csőbe torkol, mimellett a lökőszerszámok mozgása egy­másután megy végbe, ott azonban a lyu­kasztó szerszám sebessége annak megfele­lelően nem csökkenthető. Olyan gép is ismer etes már, melynél két kiemelő lapát van egy szerszámtartón egy­más mögött elrendezve. Ezekkel szemben a jelen találmány sze­rinti elrendezés olyan, hogy két egymás mögött fekvő ültető szerkezet van a vető­magszekrényen, illetőleg a munkamecha­nizmuson elrendezve. A mellékelt rajzon az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra hátulról való nézete, a 3. ábra fölülnézete, végre a 4. ábra a csappantyún lévő lökőszerszám­' nak nagyobb léptékű nézete, valamint a ' két nyílás és a rázó szerkezet egy kiviteli alakjának hosszmetszete, j Az (a) vetőmagszekrény a kocsi mellső és hátulsó tengelye közt egy állványkere­ten nyugszik. Az alsó munkamechanizmus sülyeszthető és emelhető. Az (m) lökő szerszám szilárdan ül a csap­pantyún és csuklóval van összekötve. A két (bl) és (b2) nyílássor egyike a vetőmagszekrény mellső, másika annak há­tulsó végén van elrendezve. A két (cl) és (c2) ásó, hogy egyidejűleg két ültető lyukat lehessen kiemelni, az ül­tetendő vetőmagnak megfelelően, egymás­tól és egymás mögött bizonyos távolság­ban van a tartón elrendezve. Ez azonban nem tartozik a tulajdonképeni találmány­hoz. Ezáltal el van érve, hogy a vetőmagszek­rényen két sor nyílás és a szerszámtartón egymás mögött két ásó van elrendezve és hogy egyidejűleg két sor ültető lyukba helyeztetnek burgonyák. SZABADALMI IGÉNY. Burgonyaültető gép két egymás mögött elrendezett ültető-lyuk-szúró szerszám­mal, azáltal jellemezve, hogy az (a) vető-

Next

/
Thumbnails
Contents