36972. lajstromszámú szabadalom • Sajtoló- és fúvógép üreges üvegtárgyak előállítására

Megjelent 1906. évi október hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36972. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Sajtoló- és fúvógép üreges üvegtárgyak előállítására. WOLF JÁNOS MÉRNÖK KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 április hó 28-ika. A találmányom tárgyát képező, üreges üvegtárgyak előállítására szolgáló sajtoló-és fúvógép a sajtolási és fúvási művelete­ket ismert módon, közvetlenül egymásután végzi, az új gép azonban a régibb ilynemű gépektől annyiban tér el, hogy egyes részei, — melyek ismert módon vannak egyetlen állványoszlopra szerelve, — különleges mó­don vannak összeépítve ós elrendezve, ne­vezetesen a formacsoport oldalirányban nem mozog és a sajtolófejtől függetlenül mozgó fúvócső föl- és hátrafelé a sajtolófej pedig oldalirányban lenghetően van az oszlopra ágyazva. Ezenkívül a formacsoport részei is új módon vannak elrendezve. Ugyanis az ismert gépeknél az úgynevezett elő­vagy sajtoló forma siilyeszthetően volt el­rendezve, ellenben a fuvóforma fix módon nyugodott a tartón. Az üvegtömeg elő for­málására vagy sajtolására ezért az elő­vagy sajtoló formát alulról kellett a fúvó­formába bevezetni. Mikor ez megtörtént és az üvegtömeg elhelyezése után a sajtoló­dugattyút lenyomtuk, az előformát meg­emelve tartó emelőszerkezet stb. mindig engedett valamit, úgy, hogy a sajtolódu­gattyú az előformát mindig némileg lefelé nyomta és az előforma fölső éle és a fix fúvóforma belső fala között egy gyűrűalakú hézag képződött, melybe a lágy üveg saj­tolás közben behatolt. Ezért az előzetesen formált tárgynak egy bordája volt, melyet a készre fúvásnál sem sikerült eltüntetni, miért a kész üvegtárgyon is megmaradt ez a borda. Eltekintve attól, hogy a borda az üvegtárgy tetszetősségét rontotta, az a kü­lönös hátrány is föllépett, hogy az üveg ezen a ponton túlságosan gyengült, mint­hogy a falvastagság a borda alatt rendsze­rint túlságosan csekély volt. Az üveg egye­netlen eloszlása ezenkívül feszültségekre is okot adott, minek következtében az üveg­tárgy könnyen elpattant. A találmány tárgyát képező gépnél az elő- vagy sajtolóforma fix, a fúvóforma moz­gatható. Ezért a sajtolóforma helyzetét a sajtolódugattyú hatása alatt egyáltalában nem változtathatja és az elő- és fúvóforma között hézag sem képződhetik, ellenkezőleg a fúvóforma az előformára szorul, mi a kettő között a tömítést*lényegesen elősegíti. Ezenkívül a fúvófej is, — mint azt már említettük — fölfelé és oldalirányban leng­hetően van a géposzlopra szerelve és a sajtolódugattyútól függetlenül, külön lábitó segélyével mozgatható. Ez az elrendezés kü­lönösen a föntebb jelzett, oldalirányban nem mozgatható formacsoportból és oldalirány­ban kilendíthető sajtoló dugattyúból álló berendezésnél fontos.

Next

/
Thumbnails
Contents