36971. lajstromszámú szabadalom • Kiváltó berendezés önműködő vasúti kocsikapcsolásokhoz

Megjelent 1ÍM>6. évi október lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 86971. szám. v/b. OSZTÁLY. Kiváltóberendezés önműködő' vasúti kocsikapcsolásokhoz. WILLISON JOHN MÉRNÖK DEBBYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczius hó 5-ike. Találmányom tárgya oly önműködő va­súti kocsikapcsolásokra vonatkozik, melyeknél a kapcsolókaron a kapcsolófejben a kap­csolás tengelyére merőleges irányban el­tolhatóan ágyazott kiváltótag segélyével tehető szabaddá és állítható a nyitott (ki­kapcsolt) állásba. Ily kapcsolásoknál nehéz­ségekbe ütközik oly egyszerű berendezés létesítése, melynek segélyével a kapcsolás nyitását a kocsi oldalfala mellől végezhet­jük, főleg ha a kocsiknak a kapcsolás sík­jába eső oldalütközők vannak. így pld. nem lehet a kiváltótag mozgatására a legegy­szerűbb szerkezetet, pld. a kocsifalvázban vízszintes irányban vezetett vonórudat al­kalmazni, mert rázkódásoknál vagy a ko­csinak ferde helyzetbe való beállításánál már a vonórúd súlya is előidézhetné a kocsikapcsolás önkényes megoldását. Találmányunk tárgya egy egyszerű, lé­nyegében véve egy vonórúdból álló be­rendezés a kapcsolásnak a kocsi oldala mellől történő kiváltására, melynél a rúd különleges elrendezése és vezetése a be­kapcsolt kapcsolás önkényes megoldása, valamint a kapcsolókaromnak a kiváltott elreteszelő szerkezet útján történő önké­nyes elreteszelődése el van kerülve, anél­kül hogy a kapcsolófej beállása a kanya­rulatokban nehézségekbe ütköznék. A csatolt rajzon az 1. ábra a kapcsolás felül, a 2. ábra oldalnézete, a 3. és 4. ábra pedig a kapcsolás elölné­zete elreteszelt és el nem reteszelt állapo­tában. Mint az a rajzból kitűnik, a (c) rúd belső végén meg van görbítve és a (b) kapcsoló­karomnak a kapcsolófejbe ágyazott (a) ki­váltótagjával a (d) csap útján csuklósan össze van kötve. A rúd külső vége forgat­hatóan van az (e) tolókába ágyazva, mely a (g) harántrúdon megerősített, a kocsi kö­zépsíkja felé lejtő (f) vezetőrúdban eltol­tolható. Az (f) vezetőrúd fölülnézetben szö­get képez a (c) rúddal (1. ábra), mely szög a (c) rúd mozgásánál megváltozik. Hogy a szög nagyságának megváltozása lehetséges legyen, az (f) rudat körülfogó tolókaszeni (h) nyílása hosszúkás, ennek következtében az (e) tolóka követheti a (c) rúd mozgását. A (c) rúd és (e) tolóka a (c) rúdon kiké­pezett (i) karima útján van egymással kap­csolva, mely karima az (e) tolóka két (el) kiugrása között foglal helyet. Ha a rudat a tolókába behelyeztük, kiugrását a (j) sas­szög útján gátoljuk meg. A (c) rúd forgás­tengelye az (e) tolókában azonos a kiváltó­tagba fogodzó belső rúdvég forgástengelyé­vel, ily módon a rudat a kapcsolás elrete-

Next

/
Thumbnails
Contents