36959. lajstromszámú szabadalom • Vontató szerszám hátaslovak számára, főleg katonai czélokra

Megjelent 1906. évi október lió 11-én. MAGY. -fos, KIR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36959. szám. XX/d. OSZTÁLY. Vontató szerszám hátas lovak számára, főként katonai czélokra. KREITH BÉLA GBÓF HÍRLAPÍRÓ ÉS WOLLÁK SOMA KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát vontató szer­szám képezi hátas lovak számára, főként katonai czélokra, mely egyszerűsége, igen könnyű kezelhetősége és rendkívüli czél- 1 szerűsége által tűnik ki, a mi a szerkezetet j főként katonai czélokra teszi alkalmassá, a j mennyiben segélyével kedvezőtlen talaj- j viszonyok mellett az ágyuk és vonatkocsik könnyen kisegíthetők, az ágyú vagy más kocsi elesett lova pedig gyorsan pótolható. A hátas ló e vontató szerszámmal czél­szerűen állandóan föl van szerelve, mint­hogy kevés súlya folytán nem okoz túl­terhelést. A találmány tárgyát képező vontató szer­szám a csatolt rajzon példaképen van föl­tüntetve, nevezetesei) az 1. ábra a szerszám távlati képe, a 2. ábra a vontató szerszám kiegészítő részét képező szerkezet sematikus képe, a 3. ábra részletrajz, a 4. ábra ezen szerszámmal fölszerelt két egymás mögött befogott hátas lovat láttat, végül az 5. ábra az ezen szerszámmal fölszerelt hátas lovat láttatja, a mikor a szerszám használaton kívül áll. A vontató-szerszám a czélszerűen bőrből, kötélből vagy efféléből készült (1) szügyelő­lemezből áll, mely az istrángok keresztül­vezetésére mindegyik oldalon egy-egy (2) hasítékkal van ellátva. A szügyelő lemez mellső részén a szerszámnak a kívánt ma­gasságban való megtartására a ló nyakára átfektetett (3) szíj van megerősítve. A szer­számhoz tartozó istráng megerősítése példa­képen akként történik, hogy az (5) istráng mellső vége (4) csapszög segélyével van az (1) lemezhez erősítve, az istráng másik sza­bad vége pedig a (6) kapoccsal vagy effélé­vel van ellátva. Az istráng mellső végén egy fül van kiképezve a (7) gyűrű fölvéte­lére, melybe az eléfogott ló istrángjának (6) kapcsa akasztható be. A (2) hasítékon átmenő (5) istrángok a szükséges helyzet­ben egyrészt a (3) nyakszíj, másrészt pedig a ló hátán átfekvő (8) szíj által tartatnak, melynek végein (9) gyűrűk vannak. Szük­ség esetén az (1) lemezek a (10) nyereg­heveder (4. és 5. ábra) (11) gyűrűin is húz­hatók át. A vontató szerszám kiképzése olyan is lehet, hogy a (3) szíj elmarad és a szügyelő­lemezt a (12) szügyelőre csatok és szíjak segélyével erősítjük és ily módon tartjuk a kellő magasságban. Az eléfogott ló istráng-

Next

/
Thumbnails
Contents