36948. lajstromszámú szabadalom • Burkolat mindenféke törékeny és könnyen deformálódó tartány számára

Megjelent 1900. évi október lió 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 86948. szám. xvill/d OSZTÁLY. Burkolat mindenféle törékeny és könnyen deformálódó tartány számára. CABLO B1CHEB0 Dl MOSE ÉS LUDOVICO BOSSELLI Dl NATALE SAVONÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 május hó 5-ike. Ennek a találmánynak tárgyát minden­féle és könnyen deformálódó tartány szá­mára való burkolat képezi, melynek lényege abban áll, hogy az illető tartányt fémből vagy hasonlóból való rácstartókkal vesszük körül úgy, hogy minden hatásra kerülő külső erő részekre bomlik, melyek a tartá­nyon levő csomópontokban jutnak érvényre. Ezek a komponensek oly kicsinyek, hogy a tartányt nem képesek deformálni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképein foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig: az 1. ábrán a burkolattal ellátott palaczk látható, a 2. és 3. ábrákon pedig a rácstartók szke­matikus elrendezése van oldal- és fölülné­zetben bemutatva. A tartók czélszerűen körkeresztmetszetű, keményített fómdrótból vannak előállítva és egyenlő távolságokban oly függőleges síkok­ban elrendezve, melyek egymást az edény geometriai tengelyében metszik, úgy, hogy a tartánypaláston fekvő csomópontok ezen függélyes síkoknak a palaczk fölületével képezett metszővonalaiba kerülnek. A 3. ábrán a tartók szkematikusan a su­garasan (1—2) egyenesek által vannak je­lölve. Ezen (3) rácstartók mindegyike, melyek közül kettő a 2. ábrán fölső öv nélkül, szkematikusan van föltüntetve, a palaczk nyaka körül elrendezett (4) hengerben van megerősíve. Az alsó végeknek megerősítése az (5) hengerben történik. Mindkét henger czélszerűen vas- vagy fémbádogból készül­het. A tartány köpenyén fekvő (6) csomó­pontok egy (7) dróttal vannak összekötve, mely a palaczkot csavarszerű görbében veszi körül. A csomópontok egymáshoz ké­pest eltolva vannak elrendezve, úgy, hogy a palaczkon húzódó drót sorrend szerint nem a közvetlen egymás mellett fekvő, ha­nem minden másodikat köt össze. Ennek az elrendezésnek az a czélja, hogy az erőket lehetőleg nagy fölületen osszuk el. A csomópontoknak a dróttal való összekötése különféle módon létesíthető. Jelen esetben (8) fémlapocsák által van végrehajtva. A palaczk köpenyén nem fekvő (12) csomópon­tokat egymással hasonlóképen a (9) drót köti össze, mely az előbbivel párhuzamosan húzódik. Egyébként minden tartó külső csomópontjait is összeköti a (13) drót, mely a tartónak fölsőövét képezi és ugyancsak a (4) és (5) hengerekben van megerősítve. A palaczk könnyebb kezelhetés czéljából a fe­' néken egy kerek (10) szelencze van elren-

Next

/
Thumbnails
Contents