36937. lajstromszámú szabadalom • Javítás üvegfúró gépeken

Megjelent líiOG. évi október hó G-án. MAGY. KiR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86987. szám. XVIl/e. OSZTÁLY. Javítás üvegfúvó gépeken. ÖSTERREICHISCHE GLASHÜTTEN-GESELLSCHAFT CÉG AUSSIGBAN. Pótszabadalom a 30173. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1906 április hó 10-ike. A 30173. sz. szabadalom tárgyát ké­pező üvegfuvógépnél az üvegtárgy sajtolása egy megfordított előmintában megy végbe, melyhez alul egy hosszirányban megosztott fejminta csatlakozik s a sajtolás megtör­téntével az előminta az üvegtárggyal együtt egy előfuvó szerkezetbe vitetik. Ezen gép­nél a hosszirányban megosztott fejmiutának a gépasztalon oly módon való elrendezése van védelem alá helyezve, hogy az előminta a palaczkfej elkészítése után, a fejminta hát­rahagyásával az előfuvó szerkezetbe le­gyen lendíthető. Ezen berendezés föltételezi, hogy az előfuvó szerkezet környezetében oly szerszám foglal helyet, mely a minták kicserélése alkalmával a palaczkot fejénél fogva megragadja és annyira biztosan tartja, hogy az előminta szétnyitható s ezen minta helyére, a szabadon lelógó üvegtárgy köré a végleges minta fektethető. Ha ugyanis ilyen tartószerszám nincs alkalmazva, ak­kor a fej mintát egyáltalában nem lehet a fejképző szerkezetben hátrahagyni. Ennek megfelelően a 30173. sz. szabada­lomban egy tartószerkezet van fölvéve, mely az ott leírt kiviteli alakjában csupán csak az üvegtárgy ideiglenes tartására szol­gál s azután eltávolítandó, úgy hogy a gép kezelése még mindig nehézkes marad. Jelen találmány szerint az üvegtárgyat tartó szerkezettel egy hosszirányban meg­osztott fejminta van összeköttetésbe hozva, minek következtében az egyszer megfogott palaczkfej az előfuvás alatt is a tartószer­kezetbe zárva maradhat s közvetlenül ezután az előfuvott üvegtárgy a tartószerkezettel a készrefuvó szerkezet alá szállítható. A mellékelt rajzon az 1. ábra a tartószerkezet függélyes hossz­metszete, a 2. ábra az 1. ábrához való alaprajz, a 3. ábra a szerkezet függélyes kereszt­metszete, a 4. ábra pedig a nyitott tartószerkezet alaprajra. A fejmiuta mindkét (b, bl) részét (v, vl) tolókák tartják, melyek a (w) asztal veze­tékeiben hosszirányban eltolhatók. A (v, vl) tolókákat az (x) csapok körül lengő (k) két­karú emelők, melyeknek hasítékai a (v, vl) tolókák (i) csapjaival kapcsolódnak, vagy pedig alkalmas fogaskerék és rudáttételek oly módon kötik össze egymással, hogy a tolókák ellenkező irányokban mozdulnak el (2. és 4. ábra). A kengyelalakú (v) tolóka száraihoz kö­zös (h) tengelyen ülő, súllyal megterhelt (g) emelők csatlakoznak, melyek súlyaiknak

Next

/
Thumbnails
Contents