36925. lajstromszámú szabadalom • Megállóhely jelző készülék

Meg;jelent 1906. évi október lió 4-én. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 86925. S55ám. V/b. OSZTÁLY. Megállóhelyjelző készülék. BERLINER AUSSTELLUNGS-GALLERIEN G. M. B. H. CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát ismert rendszerű megállóhely-, vagy állomásjelző készülék képezi, melynél a megállóhelyek (állomá­sok) neveit tartalmazó szalagot egy sza­kaszkontaktusok által ideiglenesen árammal táplált solenoid mozgatja időszakosan tova. A jelen találmánynál ez sajátszerű új mó­don történik az által, hogy a solenoid egy kiliucsmű gyanánt kiképezett súlyt egy előreálló peczkekkel ellátott végnélküli lán­czon fölemel. A solenoidnak újbóli áram­mentesítése alkalmával a súly ismét leesik és a láncz egyik peczkét megfogja, miáltal a szalagot vezető hengerek forgásba jön­nek és a szalagot tovamozgatják. Iígy ilyen megállóhelyjelző készüléket tüntetnek föl a mellékelt rajzok, melye­ken az 1. ábra a készüléket elülről való nézet­ben, a 2. ábra a hozzá tartozó fölülnézetét az 1. ábra A—A vonala mentén vett metszettel együtt, a 3. ábra a készülék hátulról való nézetét, a 4. ábra oldalnézetét (az 1. ábra balolda­láról tekintve) az 5. ábra metszetét a 4. ábra B—B vonala mentén, a 6. ábra metszetét a 4. és 5. ábrák 0—C vonala mentén, a 7. ábra oldalnézetét (az 1. ábra jobbol­daláról tekintve, végül a 8. ábra metszetét az 1. ábra D—D vo­nala mentén (szintén jobbról nézve) mutatja. Az (1) állványba egymás fölött két (2) henger van ágyazva (8. ábra), melyeken egy a megállóhelyek neveit tartalmazó (3) papir- vagy vászonszalag tekercselődik föl­váltva föl és le, úgy hogy a megállóhelyek sor­jában megjelennek a két (2) henger közt. Miután a közúti vasúti üzemnél mind­egyik vasúti vonal kocsijai valamennyi meg­állóhely mellett fölváltva egyik és másik irányban elhaladnak, ezért gondoskodva vau arról, hogy a legutolsó megállóhely jel­zése után a (3) jelzőszalag mozgása önmű­ködően ellenkezőre változzék. A (3) szalag mozgását előidéző és sza­kaszkontaktusok által időnként árammal táplált (4) solenoid az (1) állványon oldalt van elhelyezve (7. ábra). E solenoid, ger­jesztése alkalmával, (5) armatúráját meg­emeli. Az (5) armatúrához (6) vonó láncz csatlakozik, mely alsó végével (7) szeg­mensre van erősítve és ennek kerületére elég nagy hosszúságban ráfekszik. A (7)

Next

/
Thumbnails
Contents