36919. lajstromszámú szabadalom • Acetilénlámpa

Meg;jelent 1906. évi október lió 4-én. MAGY. SZABADALMI RIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86919. szám. 11/d. OSZTÁLY. Acetilénlámpa. MARKOVICS SÁNDOR ÓRÁS BUDAPESTEN ÉS MARKOVICS H. DESPÓT FÖLDBIRTOKOS JARKOVÁCZON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 május hó 9-ike. Jelen találmány tárgya oly acetilénlámpa, melynek gázfejlesztője a készülék belsejé­ben van elrendezve és amely önműködő nyomásszabályozó szerkezettel bír, úgy hogy benne a gáznyomás egy bizonyos maximu­mon túl nem emelkedhetik, tehát a robba­nás veszélye teljesen ki van zárva, továbbá oly berendezéssel bír, mely a lángot a lámpa földöntése esetén önműködőlég ki­oltja, úgy hogy tűzveszély ellen is teljes biztonságot nyújt és végül oly berendezésű, hogy akár mint asztali, akár mint függő­lámpa használható. A találmány tárgyát a mellékelt rajzon ábrázolva látjuk. Az 1. ábra a csillárra alkalmazott készülék­nek függélyes metszete, a 2. ábra az asztali lámpaként alkalma­zandó, égővel és tulipánnal fölszerelt készü­lék fölső részének nagyobb léptékű met­szete, a 3. ábra ez utóbbinak fölülnézete ós a 4. ábra a megterhelt, vagyis nyitott sze­leprendszernek nagyobb léptékű metszete. A 2. ábrabeli metszet a 3. ábra A—B vo­nala szerint van véve. A fölső részében hengeres és alul czél­szerűen kibővülő (1) tartány szolgál a víz fölvételére, ennek befelé álló gyűrűalakú (2) karimájához egy kisebb átmérőjű (3) csődarab van forrasztva, melynek fölső pe­remére a (4) karbidtartó a reá erősí­tett (5) fülek révén támaszkodik. A (3) henger belső fölületére egy befelé álló (6) szög vagy lemezke van erősítve, mely a kellő vízmennyiség jelzésére szolgál. E hen­ger külső fölületére apró (7) csövek (jelen esetben pl. három) vannak alkalmazva, me­lyek a külső gyűrűs (I) teret közlekedésbe hozzák a belső víztérrel. Az (I) térbe kerül az egész szerkezetet beborító (8) bura vagy harang, melybe egy valamivel hosszabb (9) cső van koncentrikusan beforrasztva, A (8) harang alatt elrendezett (4) karbid­tartó legczélszerűbben a rajzon föltüntetett alakkal bírhat. Ez fölső részén a karbid be­töltésére nyílással bír, mely egy körívben mozgatható (10) tolóajtóval van elzárva (4. ábra). A karbid levezetésére a (4) tartány alsó részén alkalmazott kúpalakú (11 és 12) szelepek szolgálnak, melyeknek a (9) cső­vel koncentrikus (13, 14) vezetékei a tar­tány közepén végig haladva, fölül (15, 16) karimákban vagy tányérokban végződnek, a (13, 14) csőalakú vezetékeket a tartány belső csőalakú (4') fala veszi körül. A (15,

Next

/
Thumbnails
Contents