36915. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tetszőleges tárgyakon reflex, ill. színhatások előidézésére

Megjelent 190f>. évi október hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36915. szám. IX/li. OSZTÁ LY. Berendezés tetszőleges tárgyakon refleksz-, illetve színhatások előidézésére. FREISINGER HENRIK MÉRNÖK TRIESTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 1-je. Jelen találmány tárgyát oly berendezés képezi, melynek segélyével tetszőleges tár­gyaknál, különösen betűket, ábrákat vagy hasonlókat föltüntető tárgyaknál sajátos, vagyis mozgó refleksz, illetve szinhatásokat érhetünk el. A berendezés abban áll, hogy az illető tárgy kivágásai vagy átlátszó helyei mögött reflektáló, illetve szines tes­teket oly módon rendezünk el könnyen mozgathatóan, hogy rázás vagy rázkódta­tások által ezen testek mozgásba jönnek. A berendezés mindenféle, különösen lapos tárgyaknál alkalmazható és különö­sen reklámtáblák, vagy képek számára alkalmas, melyeknél a refleksz és szinhatá­sokat az egyes betűkön, illetve alakokon idézzük elő. A rajzban példaképen egy tábla részlete van föltüntetve, és pedig az 1. ábrában keresztmetszetben, a 2. ábrában pedig elölnézetben. Az (1) fölület, melyen a betűk, számok, ábrák vagy hasonlók nyomtatva vagy festve vannak, (2) kivágásokkal vagy át­látszó helyekkel van ellátva, melyek az ábrák fölületén, illetve a kereten belül rendszeresen vannak elhelyezve és tetsző­leges, előnyösen kör alakkal bírnak. Ezen kivágások vagy átlátszó helyek mögött (3) reflektáló, illetve szines testek vannak mozgathatóan elrendezve. Ezen (3) testek tetszőleges alakkal, körvonalakkal és színnel bírhatnak, ajánlatos azonban eze­ket homorú tárcsák alakjában kiképezni, melyeknek homorú fölülete kifelé van for­dítva, amint ez az 1. ábra fölső részében látható. Ajánlatos továbbá ezen tárcsákat (4) szö­geken vagy hasonlókon oly módon fölfüg­geszteni, hogy lenghessenek. A föltüntetett foganatosítási alaknál az (1) lemezzel az (5) födőlemez van össze­kötve, mely a (6) közbehelyezett darabok által meghatározott távolságban tartatik az (1) lemeztől és melyre a (4) szögek vannak erősítve. Ha a (3) testek csupán különböző szinűek, mint a betűk, úgy csak szinhatá­sokat érünk el. Ha ellenben a (3) testek különösen homorú tárcsák alakjában tük­röző fölülettel láttatnak el, tehát úgyszól­ván kis reflektorok alakjával bírnak, akkor ezeknek mozgásánál, illetve lengésénél a (2) kivágások, vagy átlátszó helyek mögött reflekszhatásokat érünk el, melyek hason­lítanak mozgó folyadék-, illetve kéneső­csöppek által létrehozott reflekszhatások­hoz. A (3) testek mozgása különbözőképen érhető el. A táblát vagy hasonlót például

Next

/
Thumbnails
Contents