36914. lajstromszámú szabadalom • Erőátvivő berendezés mótoros járművekhez

Megjelent 1900. évi október hó 4-én. SZABADALMI LEIRAS 36914. szám. XX/a/3. OSZTÁLY. Erőátvivő berendezés mótoros járművekhez. 0FFIC1NE TÜRKHEIMER PER AUTOMOBIU E VELOCIPEDI CZÉG MILANÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczius hó 20-ika. Találmányunk tárgya tetszőleges szerke­zetű mótoros járóműnél alkalmazandó erő­átvivő berendezés, mely a mótor-, illetve sebesség változtató tengely és a hajtókerék­tengely között alkalmazva a hajtókerekeket egymástól teljesen függetlenül engedi haj­tani. Ez az erőátvivő berendezés a kötél­vagy szíj hajtás egy különleges alkalmazási módja és azon a lényegében véve ismert elven alapszik, hogy ha két azonos, ugyan­arra a tengelyre ékelt korong szíjáttevés útján két más, egymással ugyancsak azo­nos, de külön tengelyekre ékelt korongot hajt és ha az egyik tengelyre nagyobb ellenállás hat, ama tengely, melynek ellen­állása változatlan maradt, továbbra is az eredeti sebességgel forog, míg a másik, részben befékezett korong sebessége a hajtószíj megcsúszása következtében csök­ken. Valamely motorkocsi kerekei a fordula­toknál oly köríveken mozognak, melyek középpontjai a négy kerék tengelyeinek metszéspontjaiba esnek, miből az követke­zik, hogy a fordulat belső oldalán levő kerekek kisebb íveken mozognak, tehát lassabban kénytelenek forogni, mint a for- ' dulat külső oldalán levő kerekek, tehát ha a belső hajtókerék a külső hajtókerék ten­gelyére volna ékelve, a fordulónál csúszni volna kénytelen. Ezt gátolja meg a talál­mány tárgyát képező erőátvivő berendezés, mely a jármű fordulásánál a hajtókerekek differencziális mozgását engedi meg, da­czára annak, hogy a hajtókerekek az egye­nes pályán való haladásnál azonos sebes­séggel forognak, mely a szíj feszültségétől és súrlódásától függ. A szíjak tehát meg­osztják a munkát, minek az a következ­ménye, hogy a kocsi rendkívül könnyen jár, meg nem futamodhatik, erős lökések is ki vannak zárva és szerkezete rendkívül egyszerű. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a talál­mány tárgyának különböző foganatosítási alakjait ábrázoltuk sematikus fölülné­zetben. (a) és (at) a két hajtókerék, melyek azonos (c), illetve (cl) kötél- vagy szíj­korongokkal vannak mereven kapcsolva és a fix (b) tengely csapjain forognak. A (c) és (cl) korongot (d), illetve (dl) hajtószíj vagy hajtókötél stb. útján hajtja két más, azonos (e), illetve (el) korong, melyek az ' (f) tengelyre vannak ékelve. Ez a tengely

Next

/
Thumbnails
Contents