36910. lajstromszámú szabadalom • Indító forgattyú explóziós mótorokhoz

Megjelent 1906. évi október lió 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR UIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36910. szám. V/D/S. OSZTÁLY. Indítóforgattyú exploziós mótorokhoz. SCHLÜTER ANTON GÉPGYÁROS MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1806 márczius hó 10-ike. Jelen találmány tárgya abban különbözik az exploziós motoroknak eddig ismertté vált indító forgattyúitól, hogy az önműködő ki­kapcsolás működésbe hozatalára szolgáló szerkezet a forgattyúnak fogantyújában van alkalmazva. Mellékelt rajzon az 1. ábra a forgattyút az üres járatnak megfelelő helyzetben mutatja. Az (a) záró­peczek a (b) reteszt, mely kilincs gyanánt is ki lehet víve, egy utóbbin alkalmazott orrnál fogva visszatartja, úgy, hogy az a tengelybe vésett (g) horonyba be nem ha­tolhat. Ha már most az (a) peczket kifelé húzzuk, akkor a (c; rúgó (mely a fogantyú­ban is lehet alkalmazva) a (b) reteszt vagy kilincset a (g) horonyba tolja, a mint az az 1. ábrán pontozva föl van tüntetve. A mo­tor tehát ily módon a forgattyú forgatása által megindítható. Ha már most a mótor sebessége a forgattyú által létesített sebes­ségnél nagyobb lesz, akkor, mivel a mo­tor a (b) retesz vagy kilincs lejtős végének irányában szalad, a (b) retesz vagy kilincs és az ezzel összekötött (f) hajtórúd vissza­tolatik, úgy, hogy a (g) horonyból kikap­csolódik, az (a) peczek az orr mögé kap és ennek következtében a forgattyú szabaddá válik ós levehető. Ha a mótor ellenlökést kap, akkor a for­gattyú az indítással ellenkező irányban fo­rog. Ezen esetben, mivel a forgattyú fo­gantyúját erősen kézben tartjuk, az (e, d) tengeíykötés alkalmazása következtében az (f) hajtórúd a (b) reteszt vagy kilincset a (g) horonyból kikapcsolja s az (a) peczek ismét az orr mögé kap, miáltal a tengely szabaddá válik. A (b) reteszen az orr helyett egy bevá­gást is alkalmazhatunk; a 2. ábrán a forgattyú metszetben látható. A (h) nyomórúgó és (i) csavaranya a fo­gantyú kikapcsolását akadályozzák. SZABADALMI IGÉNY. Indítóforgattyú exploziós mótorokhoz, mely­nél a kikapcsoló készülék a fogantyú­ban van alkalmazva, az által jellemezve, hogy a tengelynek egy hornyába kapasz­kodó (b) retesz vagy kilincs és az ezzel összekötött (f) hajtórúd a (b) retesznek vagy kilincsnek lejtős vége következté­ben, a midőn a mótor sebessége a for­gattyú által létesített sebességnél na-

Next

/
Thumbnails
Contents