36892. lajstromszámú szabadalom • Fonadék és rács nádsodrony, fűzfavessző vagy hasonlóból

Megjelent 1906. évi október hó 2-án. MAGY. SZABADALM KIR. HIVATAL SZABADALMI LETRAS B6892. szám. vi/f OSZTÁLY. Fonadék és rács nád, sodrony, fűzfavessző vagy hasonlóból. LÖSCHER PÁL KERESKEDŐ REICHENBACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát nád, fűzfavessző, sodrony vagy hasonlóból való fonadék vagy rácsnak csőalakú erősbitő rudakkal való kapcsolata képezi. Ezen találmány sajátossága abban áll, hogy a fonadék vagy rács hossz- és ke­resztirányú rudjai a csőalakú erősbitő ru­dakba pl. átfúrt bambusz-, bors-, fa- vagy fémcsövekben végződnek és ezekben egy azután bennmaradó ék beverése vagy be­húzása által belül lehajlíttatnak és ez által megerősíttetnek. Azon esetekben, a midőn a fonadék vagy rács rúdjai nem végződnek az erősbitő ru­dakban vagy utóbbiak nem képezik a fo­nadék vagy rács határolását, hanem mint rudak szolgálnak, az egyes rudak fölé sas­szegek, kengyelek vagy hasonlók helyeztet­nek, végeikkel az erősbitő rudak furataiba dugatnak és egy ék beverése által belül áthajlíttatnak úgy, hogy ily módon a fona­dék vagy ráes és az erősbitő rudak között kapcsolat létesíttetik. Ezen különleges megerősítési mód által lehetővé tétetik, hogy a fonadék vagy rács sima szegélyét érjük el, valamint az egyes falak elkészítése után azokat gyorsan és kényelmesen kosárrá vagy hasonlóvá egye­sítsük. A találmány még azon előnyt n}T ujtja hogy a fonadék vagy rács kinyomása, mint­hogy az minden oldalról a szegéllyel szi­lárdan van összekötve, nem állhat be. A mellékelt rajzokon egy ily fonadék vagy rács több foganatosítási példája van föltüntetve. 1. ábrán látni lehet, mikép vannak egyes hossz- és keresztirányú rudak megfelelő furatokkal ellátott csövekbe dugva; 2. ábrán látható, miként hajlíttatnak le a rudak az ék beverése vagy behúzása alkal­mával ; 3. ábrán a 2. ábra A—B vonala szerint vett metszete van föltüntetve ; 4—6. ábrák további foganatosítási példa­kép az egyes rudaknak a kapcsoló rudakká kiképezett csövekkel való megerősítését ábrázolják; 6.- ábra a 4. ábra C—D vonala szerint vett metszetét ábrázolja; 7. ábra egy átlós fonadéknak az erősbitő rudakkal való kapcsolatát tünteti föl. A fonadék vagy rács (a, b) hossz- és ke­resztirányú rúdjai az 1—3. ábrák szerint nem valamennyien, hanem azoknak csak egy részük van, a (c, d) csövek furatain átdugva és körülbelül a csövek belső üregének szem-

Next

/
Thumbnails
Contents