36875. lajstromszámú szabadalom • Centrifugális kompresszor aránylag magas nyomások számára

Megjelent 190G. évi október hó 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI l|g|| H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36875. szám. XXI/C. OSZTÁLY. Centrifugális kompresszor aránylag magas nyomások számára. KOHLER KONRÁD MÉRNÖK ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 25-ike. Az eddig ismeretes kompresszoroknál a futókerekeket a centrifugál szivattyúkéhoz hasonlóan többnyire zárt keréktestek alak­jában szerkesztették, melyek két czélszerüen alakított tárcsakerékből állanak és a lapá­tokat fogva tartják. Mivel a tárcsákat leg­alább az egyik oldalon a szállítandó közeg bevezetése czéljából át kell törni, szerkesz­tésük nagy kerületi sebességek esetében nehézséggel jár, vagy pedig lehetetlen. Azonkívül egyoldalú beömlésnél az egyen­lőtlen tömítési veszteségek és a szívott gázok áramlási nyomása következtében axialis nyomás keletkezik, melynek kiegyen­lítése nehézségekkel jár, bár erre vonat­kozólag számos szabadalom jelentetett be. Ezen hátrányok jelen találmány tárgya által kiküszöböltetnek. A találmány értel­mében a kompresszor futókereke teljesen egyenes vonalú sugárirányú lapátokból áll, melyek a centrifugálerő és a forgató nyo­maték igénybevételeire nézve egyenszilárd­ságú vagy majdnem egyenszilárdságú tes­tekként vannak szerkesztve és a legnagyobb sebességek alkalmazását engedik meg, me­lyek erősebb nyomások elérésére szüksé­geltetnek. Az egyenesvonalú lapátok belső végükön meg vannak vastagítva és kiugrá­sokkal vannak ellátva, melyek jobb- és bal- i oldalról csavaranyák segélyével egy-egy szorítógyűrű van fölszólítva. Egyszerű me­legen reáhúzott gyűrűket is alkalmazhatunk. A sugarak menesztése az által eszközölte­tik, hogy néhány sugáralakú lapát fog­szerüen kapaszkodik egy vagy két jobb és baloldalt a szorítógyűrű és csavaranyák között levő hüvelybe úgy, hogy a sugaras lapáttestben éket nem kell alkalmazni. A lapátoknak kisfokú behajlása csak előnyös hatással bírhat, mivel a kilépési sebesség czélszerűbb irányt nyer. Az ily kereket ösmert módon diffuserral is köthetjük össze, mely közvetlenül kilépő vezetőkerék gya­nánt is van kiképezve. Nagyon nagynyomás esetében több ily futókereket kapcsolunk egymás mögé sorosan. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egyik példaképen! foganatosítási alakja van föltüntetve. (a) a sugaras lapát, (b) a szorítógyűrűk, (c) a fogazott menesztő kapcsolat, (d) a fel­ékelt hüvely, (e) a tengely tömítési helye, (f) a csavaranyák, (g) a diffusor, (h) a futó terelőlapátsor, mely előtt természetesen még egy nyugvó vezetőkészüléket is ren­dezhetünk el. Mivel a sugárirányú lapátokat tengely irányra vonatkoztatott mellső és hátsó fölü-

Next

/
Thumbnails
Contents