36823. lajstromszámú szabadalom • Fonalbehúzó készülék vetélők számára

Megjelent 1906. évi szeptember hó 24-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 36823. szám. XÍV/b. OSZTÁLY. Fonalbehúzó készülék vetéló'k számára. GABLEB JÁNOS SZÖVŐGYÁRI FŐMŰVEZETŐ ÉS KUNZ RÓBERT KERESKEDELMI MEGHATALMAZOTT ELBA/M MÜLHAUSENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczius hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát egy fonalbehúzó készülék képezi, mely az oldalukon történő önműködő csévekicserélésre berendezett szövőszékek vetélőin van alkalmazva és a a mely által a bélfonal elszakítása elke­rültetik. Az oldalukon a csévéket önműködőlég kicserélő szövőszékek legnagyobb hátránya az, hogy a bélfonal nem vezethető ki ol­dalvást a vetélőből, hanem vagy a vetélő alatt, vagy a fölött vagyunk kénytelenek azt kivezetni. A bélfonalnak a vetélő alatt való kivezetése nagy nehézségekkel jár, mert a fonal oldalirányban ós fölfelé lép­ten-nyomon kicsúszik a fonalbehúzó készü­lékből és elszakad vagy pedig a készülék belsejében hurokképződés következtében fönakad, a mi szintén a fonal elszakadását vonja maga után. Jelen találmány szerint ezen hátrányt azáltal kerüljük el, hogy miután a bélfona­lat a fonalbehúzó készülék ismeretes nyílá­sán áthúztuk, egy ezen hasítékkal össze­köttetésben álló cső mellett visszafelé elve­zetjük s aztán hátulról ugyanazon csőbe behúzzuk. Ez a cső kigyóvonalban, vagy ferdén föl van metszve, úgy hogy az, ám­bár a fonal egész hosszán keresztül mehet, egy olyan csövet alkot, mely a fonalnak épen olyan biztos vezetést szolgáltat, mint egy teljesen zárt cső, s ezáltal a fonal is­mételt kicsúszását és fönakadását minden esetre megakadályozza, s így a bélfonal elszakítását elkerülhetővé teszi. A fonal tehát a vetélő közepétől mindaddig, míg ab­ból ki nem lép, egy sima csőben szalad. A mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gya van ábrázolva. 1. ábra a teljes vetélő oldalnézetét mu­tatja. 2. ábra a vetélő alulnézete. 3—6. ábrák a fonalbehúzó készüléket tüntetik föl fölülnézetbeu, hátulnézetben, oldalnézetben és alulnézetben. Az (a) fonalbehúzó készülék tudvalevőleg a vetélő bemélyedésébe van beillesztve és abban a vetélő falán és a (b) csapon ke­resztüldugott peczek által van megerősítve. Ezen készülék egy vetélő alsó vagy fölső oldala felé torkolló (c) csőtoldalékkal van ellátva, melybe az ismeretes (d) hasítékon befűzött (e) bélfonal, az (f) hasítékpofa kö­rül a (c) csőtoldalék (g) nyílásán át vezet­tetik be. Az (e) bélfonal tehát a vetélő kö­zepétől, míg abból ki nem lép, bizonyos mértékben egy sima csőben fut, úgy hogy

Next

/
Thumbnails
Contents