36820. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olajok, kenőolajok és hasonlók kémiai úton való tisztítására

Megjelent 1906. évi szeptember hó 24-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 36820. szám. XI/b. OSZTÁLY. Eljárás olajok, mint benzin, petróleum, kenőolajok és hasonlók chemiai úton való tisztítására. FISCHER JÓZSEF MÉRNÖK, SZABADALMI ÜGYVIVŐ, BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 19-ike. Olajok, mint benzin, petróleum, kenőola­jok és hasonlók, kénsavval és nátronluggal való kezelés segélyével, chemiai úton való tisztítására a legtöbb tárgyban az úgyneve­zett agitátort használják, melyben az olajat a tisztítószerrel mechanikus eszközök, mint kavaró mű, archimedesi csavar, vagy ha­sonlók segélyével hosszabb ideig jól össze­keverik, mire a leülepedett tisztítószert le­bocsátják és a tisztított olajat fölhasználás czéljából lecsapolják. Hogy a keverést, mely az üzemköltségeket jelentékeny mértékben növeli, fölöslegessé tegyék, némely gyárban olyan eljárás van használatban, melynél az olaj lépcsőszerüen fölállított szekrényeken, melyek a vegyszerekkel vannak megtöltve, kénytelen keresztülhaladni, miközben az első szekréuy fenekéhez vezetett és ott szitafe­néken keresztül kilépő olaj, a tisztítószer­ben való fölemelkedése után, átbuktató csö­vön keresztül, a legközelebbi, mélyebben fekvő szekrénybe vezettetik és pedig ismét a szekrény feneke közelében elrendezett szitafenéken keresztül, hogy azután ugyan­olyan módon a legközelebbi, mélyebben fekvő és az ezután következő szekrényekbe folyjék át. (V. ö. Veith «Erdöl und seine Verarbeitung» 159. és 160. oldalait.) Úgy a föntemlített agitátorban, mint a lépcsőszerüen fölállított szekrényekben tör­ténő ezen tisztítás rendkívül költséges (nem gazdaságos), mert nem folytonos, tekintve, hogy mindkét esetben az üzemet a kiak­názott tisztítószer, illetőleg a tisztított olaj lebocsátása és friss tisztítószer, illetőleg tisztítandó olaj beöntése czéljából, aránylag rövid időközökben meg kell szakítani, ami tetemes időveszteségekkel jár. A lépcsőszerüen fölállított szekrényekben történő föntemlített tisztítás azonkívül még ama hátránynyal is bír, hogy teljesen tiszta termék előállítása czéljából az olajat tekin­télyes számban elrendezett tisztító edényen kell keresztülvezetni, miután az olaj az egyes edényekben, a fajsúlya és a tisztítószer fajsúlya közti nagy különbségnél fogva oly gyorsan száll föl, hogy a két test kellő jó érintkezéséről szó sem lehet. Ezen ismert olaj tisztító módszerek fönt vázolt hátrányait a jelen találmány tárgyát képező eljárás segélyével kívánjuk meg­szüntetni. Ez eljárás folytonos üzem mellett már egy vagy egynehány tisztítóedény al­kalmazásával is tökéletesen tisztított termé­ket szolgáltat. Az olajat a jelen eljárásnál is alulról fölfelé vezetjük keresztül a tisz-

Next

/
Thumbnails
Contents