36816. lajstromszámú szabadalom • Vasbetonhenger fabetéttel mezőgazdasági czélokra

Megjelent 1906. évi szeptember hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LETRAS 36816. szám. X/a. OSZTÁLY. Vasbeton-henger fabetéttel mezőgazdasági czélokra. DÖBRENTEY GÁBOR KERESKEDŐ BELEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 30-ika. Jelen találmány tárgya mezőgazdasági czélokra szolgáló, jelesen a fölszántott és bevetett földnek lehengerlésére szánt, al­kalmas módon cementréteggel burkolt far henger és az ennek előállítására szolgáló eljárás. Mivel az eddig használatos egyszerű fa­hengerek nem bizonyultak elég tartósak­nak, ezen hiányon jelen találmány szerint oly módon segíthetünk, hogy a fahengert alkalmas anyaggal bevonjuk, úgy, hogy az a levegőtől teljesen elzárt lévén, ennél­fogva nincsen korhadásnak kitéve, miáltal egyúttal a hengernek nagyobb szilárdságot is kölcsönzünk, ha megfelelő burkoló anya­got választunk. E czélra legalkalmasabbnak látszik a vas­beton, mely a találmánybeli sajátos eljárás szerint igen szilárdan hozzáköthető a fa­anyaghoz. A mellékelt rajzon a kész hengert lát­juk föltüntetve, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, részben metszve a betonréteget, a 2. ábrán elölnézetben, részben elhagyva a betonréteget, míg a 3. ábra egy másik kiviteli alaknak ke­resztmetszete. Az előállítás módja a következő: A száraz puhafából, pl. nyárfából vagy fenyőfából készült (1) henger végeire egy­egy (2) kereszttel merevített (3) vaskari­kát (4) kapcsok segélyével erősítünk, mely­nek közepén az (5) tengely foglal helyet. Ezek után a henger fölületén (miután azt a szokásos módon nádfonattal elláttuk), úgy a paláston, mint a végeken, a rajzon lát­ható elrendezésben (6) szögeket verünkbe. A szögek közeit azután román- vagy port­land-beton masszával (habarccsal) kitölt­jük, s ha ez eléggé összeállt, a szögek fe­jeit czélszerűen 2 mm. vastag dróthuzallal összekötjük, miáltal a hengert teljesen be­burkoló drótszövetbevonatot állítunk elő. Erre végül még ©gy portland-betonréteget alkalmazunk, még pedig a végeken lévő vasalások által meghatározott vastagság­ban. Ez utóbbi réteget egyenletesre lesi­mítjuk, és összeállni hagyjuk, mire a hen­ger használatra kész. Ily módon az eddiginél jóval tartósabb és semmivel sem drágább hengert kapunk, mely súly tekintetében is alig különbözik az eddig használatos keményfahengerek sú­lyától. A szükséghez mérten készíthetünk to­vábbá nagyobb átmérőjű hengereket is, melyek szintén nem súlyosabbak, ha a 3.

Next

/
Thumbnails
Contents