36770. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kenyér előállítására

Megjelent 1906. évi szeptember lió 20-áu. MAGY. ^ KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86770. szám. I V/e. OSZTÁLY­Eljárás kenyér előállítására. IFJ. SCHLÜTER TIVADAR FÖRDERSTEDTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1908 márczius hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi kenyérnek a gabonaszemek összes alkat­részeiből való előállítására és pedig a gabo­nának az őrlési folyamat alatt kapott külön­böző alkatrészeinek (finom liszt, másod­rangú liszt és korpa) külön kezelése által. A találmány tárgyát képező eljárás abban különbözik azon hasonló eljárásoktól, me­lyeknél a lisztalkatrészek a tésztakészítés előtt külön kezeltetnek, hogy az összes alkat­részek nem egyidejűleg használtatnak a tésztakészítéshez (lásd a 12567/1897. számú angol szabadalmi leírást), hanem először a finom lisztből előtésztát állítunk elő és az­után az előtésztához, kevéssel a kenyér szakajtása előtt, meleg által föltárt és meg­szárított korpából előállított lisztet adunk hozzá másodrangú liszttel együttesen. Ez által azon előnyt kapjuk, hogy a másodrangú liszt­nek és a maltosatartalmú korpalisztnek az er­jedésre alig áll idő és alkalom rendelke­zésre. Másodsorban abban különbözik a ta­lálmány tárgyát képező eljárás a régebbi eljárásoktól, hogy a korpa föltárása külön­leges módon, vegyi anyagok, illetve diastas nélkül, csak meleg által történik és pedig a takarmányszereknél már szokásos módon, valamint a föltárt korpának kezdetben ma­gas hőmérsékletnél való szárítása által, úgy hogy maltosadextrinen kívül főleg pyrodex­trinek képződhetnek, míg savdextrinek nem képződhetnek és egyidejűleg a fokozott savképződésre okot adó anyagok is, mint cerealin, gombák, stb. hatástalanná tétetnek. A találmány tárgyát képező eljárás a gyakorlatban a következőképen foganatosí­tandó : A gabonát nedves- vagy száraz tisztító­eljárások által a hozzája tapadó piszoktól, portól és más hozzákevert anyagoktól, meg­tisztítjuk. A gabonából alkalmas őrlőgépek segélyével czélszerűen először 60% finom lisztet és azután 5 egész 15% másodrangú lisztet választunk ki és a korpától elvá­lasztva, félre tesszük. Czélszerű, ha az őr­lésnél a héjrészek lehetőleg kevéssé aprít­tatnak föl. A még fönnmaradó héjak és átcsapatok ismert módon azáltal táratuak föl, hogy vízzel tésztává kevertetnek és Sencking-féle kazánban, azaz vízfürdőben függő zárt főzőkazánban megfőzetnek, vagy annyi vízzel kevertetnek, mint amennyit magukba szívnak, a nélkül, hogy valami kifolyhatnék és erre kosarakkal ellátott autoklávokban feszültséggel biró gőzök által melegíttetnek. Az ily módon kezelt héjakat alkalmas szárítókemenczékben gőz hozzávezetése mellett, — nehogy megkoz-

Next

/
Thumbnails
Contents