36718. lajstromszámú szabadalom • Búvárpáncél

Megjelent 190(83. évi szeptember hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 86718. szám. XV/C. OSZTÁLY. Búvárpánczél. RESTUCCI GIUSEPPE MECHANIKUS RÓMÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát nagy mélysé­gekben is használható búvárpánczél ké­pezi. A mellékelt rajzban: 1. ábra a búvárpánczél eliilnézete rész­ben metszetben, 2. ábra oldalnézet részben metszetben. 3. ábra a csuklós kapcsolás részlete. 4. ábra a találmány tárgyának egy má­sodik foganatosítási alakja eliilnézetben, részben metszetben, 5. ábra ennek oldalnézete, 6. ábra pedig a csuklóskapcsolást föltün­tető részlet. A találmány tárgyát képező búvárpán­czél fémből és pedig előnyösen aczélból vagy bronzból áll egyes alumínium részek­kel, mely utóbbiaknak könnyűeknek kell lenniök és nagy szilárdsággal kell bíruiök. A pánczélnak a személy a testéhez kell alkalmazkodnia és a pánczél csuklóinak a test csuklós mozgásait meg kell engedniök. Az egyes csuklók mozgatása a következő­képen történik: A karok vállcsuklóinak forgatása két tárcsa által válik lehetővé, melyek egyike a derékrészhöz, másika pedig a karrészek­hez van erősítve. A térdeknél, csípőknél és könyököknél gömbcsuklók vannak alkal­mazva. A homorú gömbcsuklórész, melyben a vele kapcsolatos másik rész tömítve el­mozgatható, szélén munkalécczel van ellatva, hogy a csuklóban föllépő súrlódás csökken­tessék. A találmány első sorban oly berende­zésre vonatkozik, melynek segélyével a víz­nek a csuklók résein való behatolását a nagy mélységek nagy nyomása daczára megakadályozzuk. Ezen czélból, mint az 1. és 2. ábrában az (A, B, C) csuklóknál lát­ható a külső csuklórészek szélein körös­körül a 3. ábrában látható (a) csatorna van alkalmazva, mely a feneke felé bővül és így körhorony alakú fúvókát képez. Ezen fúvókákba alkalmasan elrendezett (c) cső­vezetékek segélyével a víz hydrostatikai nyomásánál nagyobb nyomás alatt levegőt sajtolunk. A nyilak irányában az összes csuklókhoz vezetett nyomólevegő a fúvókák (a, b) résein kiáramolva a vizet állandóan elfújja és erős nyomása folytán a csuklók rései körül víztől ment teret tart fönn, úgy hogy^ a víz a csuklóknál a pánczél belse­jébe nem hatolhat. A levegőáram a (c) cső­vezetékbe iktatott szelep segélyével szabá­lyozható.

Next

/
Thumbnails
Contents